Stefan Jaworskiy and his investment in the development of logic science

2017;
: 11 - 14

I. Andrusyak «Stefanjaworskiyandhis investmentinthedevelopmentoflogicscience»
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-884-16...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The development of logical knowledge in Ukraine is based on the work of Professor of the Kyiv-Mohylyanska Academy, a well-known figure in the Ukrainian spiritual culture of the late XVII – first half of the XVIII century. The structure, problems and terminology of the course “Logic” by S. Yavorsky are analyzed.

1. Zakhara I. S. Stefan Yavorsʹkyy v istoriyi vitchyznyanoyi filosofiyi / Stefan Yavorsʹkyy. Filosofsʹki tvory – K.: Naukova dumka, 1992. T. I. – 629 p. 
2. Chyzhevsʹkyy D. Narysy z istoriyi filosofiyi na Ukrayini. – K.: Oriy pry UKSP “Kobza”, 1992. – 230 p. 
3. Tsentralʹnyy Derzhavnyy Arkhiv Davnikh Aktiv. – F. 124, od. zb. 11 – R. 1691. 
4. Mykytasʹ V. Davnʹorusʹki studenty i profesory. – K.: Abrys, 1994. –
288 p. 
5. Khyzhnyak Z. Y. Kyevo-Mohylyanskaya akademyya. – K.: Vyshcha shk. Yzd. Pry Kyev. un-te,1988. – 268 p. 
6. Moody E. A. The Truth and Concequence in Mediavel Logik. Amsterdam, 1953. – P. 102. 
7. Stefan Yavorsʹkyy. Filosofsʹki tvory. K.: Naukova dumka, 1992. – T.I. – 629 p. 
8. Koen M., Nahelʹ E. Vvedenye v lohyku y nauchnyy metod / Morrys Koen; Ernest Nahelʹ; per. s anhl. P.S. Kuslyya. – Chelyabynsk: Sotsyum, 2010. – 655 p.