Theoretical basis of complete judicial examination

2018;
: 125-129

Hula L. "Theoretical basis of complete judicial examination"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-902-19...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article deals with complex judicial examinations, as a method of establishing
evidence. The concept and content of complex forensic examinations which are used in legal
proceedings are found out. The analysis of separate normative acts, which will establish the
legal basis of the organization for conducting complex expert studies, is carried out. The main
forms of complex examination in criminal proceedings are considered

1. Simakova-Yefremian E. B. Teoriia i metodolohiia kompleksnoi ekspertyzy kontaktno slidovoi
vzaiemodii obiektiv [Theory and methodology of complex examination of contact of trace interaction of
objects] : monohrafiia. Kh.: VKF «Hryfon», 2004. 176 p. 2. Honcharenko V. Y. Hnoseolohycheskye y
protsessualnыe voprosы kompleksnыkh yssledovanyi v svete teoryy sudebnыkh dokazatelstv
[Epistemological and procedural issues of complex research in the light of the theory of judicial evidence].
Krymynalystyka y sudebnaia эkspertyza. K. : Vyshcha shkola, 1987. Vyp. 35. P. 3–7. 3. Hora I. V.
Kompleksna sudova ekspertyza v aspekti doslidzhennia mizhhaluzevoho instytutu sudovykh ekspertyz v
sudochynstvi Ukrainy [Comprehensive legal expertise in the aspect of the investigation of the inter-branch
institute of forensic examinations in the legal process of Ukraine]. Visnyk Akademii advokatury Ukrainy.
T. 11. No. 3(31) 2014. P. 145–153. 4. Klymenko N. I. Intehratsiina funktsiia ekspertolohii [Integration
function of expert analysis]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Kharkiv: Pravo,
2006. Vyp. 6. P. 117–124. 5.Statystyka Derzhavnoho naukovo-doslidnoho ekspertno-kryminalistychnoho
tsentru MVS Ukrainy [Statistics of the State Scientific-Research Experimental Forensic Center of the
Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. URL: https://dndekc.mvs.gov.ua/. 6. Mizhnarodna politseiska
entsyklopediia [International Police Encyclopedia] 10 t. Vid. redaktory: Ye. M. Moisieiev, V. Ia. Tatsii,
Yu. S. Shemshuchenko. K.: Atika, 2009. T 5. Kryminalno-protsesualna ta kryminalistychna diialnist
politseiskykh orhanizatsii. 1008 p. 7. Kuznetsov O. H. Sudebnaia эkspertyza: aktualne problemы y
perspektyvы razvytyia v Respublyke Kazakhstan.[Forensic examination: actual problems and prospects of
development in the Republic of Kazakhstan].Almaata: Hlobus, 2008. 310 p. 8. Slovnyk yurydychnykh
terminiv [Glossary of legal terms]. Nachalnyi posibnyk. Za red.. prof. V. H. Honcharenka ta Z. V.
Romanovskoi. K.: Yustinian, 2013. 600 p. 9. Postanova plenum Verkhovnoho sudu Ukrainy No. 8 «Pro
sudovu ekspertyzu v kryminalnykh i tsyvilnykh spravakh» [Resolution of the Plenum of the Supreme
Court of Ukraine No. 8 "On Forensic Examination in Criminal and Civil Cases"] vid 30.05.97. 10. Ekspert
zaiavyv, shcho Zaitseva ne mohla zahalmuvaty pered zitknenniam: detali smertelnoi DTP. [The expert
said that Zaitseva could not stop before the collision: the details of a fatal accident]. URL:
https://24tv.ua/ukrayina_tag1119. 11. Sitkovska O. D. Konysheva L. P., Kochenov M. M. Novi napriamky
sudovo-psykholohichnoi ekspertyzy [New areas of Forensic Psychological Examination]. Dovidkovyi
posibnyk. M.: TOV Vydavnytstvo «Iurlitinform», 2000. 320 p. 12. Simakova-Yevremian E. B. Problemy
metodychnoho zabezpechennia kompleksnykh ekspertnykh doslidzhen [Problems of methodical support
of complex expert research]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 13. P. 225–
232.