Obligations of migrant as an ethical-legal category

2019;
: 89-95
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

This article deals with the problem of inadnissibility of being restricted at present day by the norms that would recognize migration only in legal and economic terms , distinguishing the unresolved issues of the migrants’ integration, forming the view of the host-society on the migrant’s personality as a full its member, acquiring by the migrant legal awareness as a full member of the host-country with his rights and obligations.

1. Vdovychyn I. Ya. Problema mihratsii i kryza proektu vseliuds'koi spil'noty [The problem ofmigration and the crisis of the project of the all-human community]. Pravove rehuliuvannia peremischen'naselennia (mihratsii, deportatsii, transfery, problemy bizhentsiv): istoriia i suchasnist': materialy 5 vseukr.nauk.-teor. internet-konf. Vyp. 5. (L'viv 29 kvitnia 2016 r.). L'viv: Liha-Pres, 2016. P. 9-13. URL:http://http://www.lp.edu.ua/sites/default/files/attach/2018/9160/pyatoyi... (datazvernennia: 18.04.2019). [in Ukrainian]. 2. Stratehiia derzhavnoi mihratsijnoi polityky Ukrainy na perioddo 2025 roku: Rozporiadzhennia KMU vid 12 lypnia 2017 r. № 482-r. / Kabinet Ministriv Ukrainy URL:https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250149647 (data zvernennia: 16.04.2019). [in Ukrainian]. 3. Levenets'A. V. Intehratsiia mihrantiv v mistseve suspil'stvo: ukrains'kyj ta zarubizhnyj dosvid [Integration ofmigrants into local society: Ukrainian and foreign experience]. Materialy 72-i nauk. konf. prof.-vyk. skladui nauk. prats. ekonomiko-pravovoho fakul'tetu ONU imeni I. I. Mechnykova, (m. Odesa, 29 lystopada - 1hrudnia 2017 r.) Sektsiia: Ekonomichnykh i pravovykh nauk: zbirnyk. Odesa: Feniks, 2017. P. 91-94. [inhttps://doi.org/10.15407/ptt2017.15.094Ukrainian]. 4. Markovs'kyj V. Ya. Prohalyny u pravovomu rehuliuvanni movnoi intehratsii immihrantivv Ukraini [Gaps in legal regulation of the language integration of immigrants in Ukraine]. Pravoverehuliuvannia peremischen' naselennia (mihratsii, deportatsii, transfery, problemy bizhentsiv): istoriia isuchasnist': materialy 5 vseukr. nauk.-teor. internet-konf. Vyp. 5. (L'viv, 29 kvitnia 2016r.). L'viv: Liha-Pres, 2016. P. 31-40. URL: http://http://www.lp.edu.ua/sites/default/files/attach/2018/9160/pyatoyi... (data zvernennia: 18.04.2019). [in Ukrainian]. 5. H'okkhan D.Hlobal'ni mihratsijni protsesy: polityka vyznannia "Inshoho" i problema adaptatsii mihrantiv [Globalmigration processes: the policy of recognizing the "Other" and the problem of migrant adaptation].Humanitarnyj visnyk Zaporiz'koi derzhavnoi inzhenernoi akademii: Zbirnyk naukovykh prats'. 2016. Vyp.66. P. 170-182. 6. Kazhmirkevych P. Intehratsiia mihrantiv v Ukraini: otsinka stanu ta potreb.Neofitsijnyj dokument [Integration of migrants into local society: Ukrainian and foreign experience].Reziume ta rekomendatsii pidhotovleno dlia Biuro OBSYe z demokratychnykh instytutiv ta prav liudyny(BDIPL). Varshava, 2011. URL: https://www.osce.org/uk/odihr/81763?download=true (data zvernennia:14.04.2019). [in Polish].

Pavliv-Samoyil N. "Obligations of migrant as an ethical-legal category" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-22-2019/obligations-migrant-ethical-legal-category