General principles of carrying out acts that equal to notarial by public individuals and official persons of health care establishments of Ukraine

2019;
: 18-25

Dolynska M. S. "General principles of carrying out acts that equal to notarial by public individuals and official persons of health care establishments of Ukraine"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-23-201...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

General principles of carrying out acts that equal to notarial by public individuals andofficial persons of health care establishments of Ukraine are examined.The author states that the legality of carrying out notarial acts mainly depends on thecorrectness of their implementation by both notaries and public individuals and officialpersons, who perform the acts that equal to notarial in addition to their basic duties.The analysis of normative acts regulating the procedure for the certification of wills andpowers of attorney that equal to notarial by public individuals and official persons of certainhealth care establishments, including the Civil Code of Ukraine, the Law of Ukraine “OnNotariate”, the Procedure for the certification of wills and powers of attorney that equal tonotarial, is made.The author considers the general rules of the certification of wills and powers of attorney thatequal to notarial by public individuals and official persons of health care establishments – a chiefmedical officer, a deputy thereof, or a doctor on duty of the hospital, or other in-patient health careinstitution, a director or a chief medical officer of the old people's home or invalids' asylum.The issues of the limitation on the right to certify wills and powers of attorney that equalto notarial are investigated.It is pointed out that public individuals and official persons must comply with the normsof the current legislation, including the Civil, Family, Land Codes of Ukraine, the Law ofUkraine “On Notariate”, as well as other normative and legal acts during the certification ofwills and powers of attorney.The issue of observance of notarial secrecy during the certification of wills and powers ofattorney is elucidated.

1. Cy`vil`ny`j kodeks Ukrayiny`[Civil Code of Ukraine]: Zakon Ukrayiny` vid 16.01.2003 r.No. 435-IV. Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`. 2003. № 40. P. 356. 2. Pro notariat: ZakonUkrayiny` [About the Notary Public] vid 02.09.1993 r. No. 3425-XII. Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`.1993. № 39. St. 383. 3. Osnovy` zakonodavstva pro oxoronu zdorov'ya [Fundamentals ofHealthcare Legislation]: Zakon Ukrayiny` vid 19.11.1992 r. № 2801-XII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 2801-12 4. Perelik zakladiv oxorony` zdorov'ya v sy`stemi Ministerstva oborony`Ukrayiny`: Nakaz Ministerstva oborony` Ukrayiny` vid 23 bereznya 2017 roku za No. № 168. Oficijny`jvisny`k Ukrayiny` vid 16.05.2017. 2017 r., No. 38, s. 142, st. 1216. 5. Poryadok posvidchennya zapovitivi dovirenostej, shho pry`rivnyuyut`sya do notarial`no posvidcheny`x [List of health care institutions in thesystem of the Ministry of Defense of Ukraine]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny` vid 06.07.2006.No. 940. Oficijny`j visny`k Ukrayiny`. 2006. No. 27. S. 100. P. 1966. 6. Teoriya notarial`nogo procesu:naukovo-prakty`chny`j posibny`k [Theory of the notarial process: a scientific and practical manual] / zazag. red. S. Ya. Fursy`. K.: Alerta, Centr uchbovoyi literatury`, 2012. 920 p. 7. Doly`nskaya M. S. Dopy`tannya rozvy`tku insty`tutu notarial`noyi tayemny`ci v nezalezhnij Ukrayini [On the issue ofdevelopment of the institute of notarial secrecy in independent Ukraine]. Pravovыe reformы v Moldove,Ukray`ne y` Gruzy`y` v kontekste evroy`ntegracy`onnыx processov: matery`alы mezhdunarodnojnauchno-prakty`cheskoj konferency`y` (Ky`shy`nev, Respubly`ka Moldova 7–8 noyabrya 2014 g.).Ky`shy`nev: B y`, 2014 g. (2; 2014). P. 29–31. 8. Zhuravl`ov D. V., Korotyuk O.V., Chy`zhmar` K. I.Pravova oxorona notarial`noyi tayemny`ci: monografiya [Legal protection of notarial secrets:monograph]. K.: OVK, 2017. 190 p.