Administrative and legal protection of land relations in conditions of market economy

2020;
: 114-119

О. Ostapenko "Administrative and legal protection of land relations in conditions of market economy"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-25-202...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article deals with issues related to the administrative and legal protection of land relations in a market economy. Particular attention was paid to the need to create a separate chapter in the Code of Administrative Offenses under the title Administrative Offenses Affecting Land Relations, additions to the list of administrative penalties for violations of land relations, consolidation in the legislative order under the legislative procedure offenses in the field of land relations by the judicial authorities of Ukraine.

1. Zemelnyy kodeks Ukrayiny[The Land Code of Ukraine]. Kyiv: Istyna (in Ukrainian). 2. Zastavnyy, F. (2010) Ekonomichni rayony Ukrayiny. Realiyi ta perspektyvy[Economic regions of Ukraine. Realities and perspectives.]. Lviv: “Apriori” (in Ukrainian). 3Ukrayinskyy radyanskyy entsyklopedychnyy slovnyk[Ukrainian Soviet Encyclopedic Dictionary]. Kyiv: Holovna red. Ukr. radyan. entsykl., AN Ukrayins’koyi RSR (in Ukrainian). 4. Shemshuchenko, Ju.S. (ed.) (2012) Velykyj encyklopedychnyj jurydychnyj slovnyk[The Great encyclopedic legal dictionary]. Kyiv: Vyd-vo “Jurydychna dumka” (in Ukrainian). 5. Konstytutsiya Ukrayiny[The Constitution of Ukraine]. Kyiv: Alerta (in Ukrainian). 6. Bitter, O. (ed.) (2014) Rejtynghy krajin svitu: Karta, maljovana cyframy[World Rankings: Numbers Map]. Lviv: LA “Piramida” (in Ukrainian). 7. Tkachenko, O. (ed.) (2001) Zemlja – vlasnistj Ukrajinsjkogho narodu[Land is the property of the Ukrainian people]. Holos Ukrayiny Voice of Ukraine. March 27 (in Ukrainian). 8. Kodeks Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya: chynne zakonodavstvo zi zminamy ta dopov. stanom na 11 sich. 2019 r.[Code of Ukraine on Administrative Offenses], Kyiv, Palyvoda A.V., 2019, 388 p. (in Ukrainian). 9. Halun’ko, V. V. (2006) Pravova okhorona vlasnosti [Legal protection of property]. Personal Staff. no. 11 (in Ukrainian). 10. Ostapenko, O. I., Kisil’, Z.R., Kovaliv, M.V., Kisil’, R.V. (ed.) (2008) Administratyvne pravo: navch. posib. [Administrative law]. Kyiv: Vseukrayins’ka asotsiatsiya vydavtsiv “Pravova yednist’” (in Ukrainian). 11. Lychenko, I. O. (2011) Administratyvno-deliktnyy aspekt zakhystu prava vlasnosti: monohrafiya[Administrative-tortious aspect of protection of property rights]. Lviv: ZUKTS (in Ukrainian). 12. Bayik, O. I. (ed.) (2019) Pravovyy rezhym okhorony i ratsionalnoho vykorystannya zemel (rozdil 8). Ekolohichne pravo: pidruchnyk [Legal regime for the protection and rational use of land (section 8). Environmental law: a textbook]. Lviv: Navchal’no-naukovyy instytut prava, psykholohiyi ta innovatsiynoyi osvity Natsional’noho universytetu “L’vivs’ka politekhnika” (in Ukrainian). 13. Jeroshenko, O. (ed.) (2012) Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy[Great explanatory dictionary of modern Ukrainian]. Donetsk: TOV “Glorija Trejd” (in Ukrainian).