Issues on purpose of penalty taken into account

2020;
: 204-209

К. Marysyuk, Nataliya Slotvinska, V. Davidyuk "Issues on purpose of penalty taken into account"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-25-202...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Institute of Jurisprudence and Psychology, Lviv Polytechnic National University
3
Postgraduate student of I year of study Specialties 081 “Law”

The article delineates the notions of “person guilty”, “person of the offender” and “subject of crime”. Therefore, groups of features characterizing these concepts are analyzed. It is established that, in order to punish the person responsible for the punishment, the following rules must be observed: in each criminal proceeding, the characteristics characterizing the perpetrator from different sides (physical, mental, social and legal) must be taken into account, including characterizing the perpetrator before, during, and after the commission of the crime; both positive and negative signs; in addition, the court must properly describe what characteristics characterize the offender he takes into account, and what they affect the sentencing

1. Nepomniashchaia T. V.  Naznachenye uholovnoho nakazanyia: teoryia, praktyka, perspektyvы: monohr. [Not remembering TV Purpose of criminal punishment: theory, practice, prospects: monogr.] / T. V. Nepomniashchaia. Spb.: Yzdatelstvo R. Aslanova “Iurydycheskyi tsentr Press”, 2006. 781 p. 2. Velyev S. A. Pryntsypы naznachenyia nakazanyia: [Veliev SA Principles of sentencing] / S. A. Velyev. SPb.: Yzdatelstvo R. Aslanova “Iurydycheskyi tsentr Press”, 2004. 388 p. 3.            Poltavets V. V. Zahalni zasady pryznachennia pokarannia za kryminalnym zakonodavstvom Ukrainy: [Poltavets VV General principles of punishment according to the criminal legislation of Ukraine]: Monohrafiia / MVS Ukrainy, Luh. akad. vnutr. sprav im. 10-richchia nezalezhnosti Ukrainy; [Nauk. red. kand. yuryd. nauk, prof. L. M. Kryvochenko].  Luhansk: RVV LAVS , 2005. 240 p. 4.     Ukrainske kryminalne pravo. Zahalna chastyna [Ukrainian criminal law. General part]: pidruchnyk / [Berzin Pavlo Serhiiovych ta in.]; za zah. red. V. Navrotskoho. K.: Yurinkom Inter, 2013. 711 p. [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu do resursu:http://pidruchniki.ws/1547121956142/pravo/ukrayinske_kriminalne_pravo_-_navrotskiy_vo. 5. Ruska Pravda. Pereklad za vydanniam: Pravda ruska [ The n Truth. Translation by Edition: True Ruska] Teksty na osnovi 7 spyskiv ta 5 redaktsii. Sklav ta pidhotuvav do druku prof. S. Yushkov. K.: VUAN, 1935. Redaktsiia IV. P. 137‒144. (Na osnovi tekstu Arkhivnoi komisii AN SRSR, № 240, Novhorodskyi 1-y litopys XV st.) Elektronnyi resurs] Rezhym dostupu do resursu: http://litopys.org.ua/oldukr2/oldukr51.htm  6. Bazhanov M. Y. Naznachenye nakazanyia po sovetskomu uholovnomu pravu  [The imposition of punishment on Soviet criminal law]  / M. Y. Bazhanov. Kyev: Vyshcha shkola, 1980. 216 p. 7. Kurs uholovnoho prava. T. 2. Obshchaia chast. Uchenye o nakazanyy [Criminal law course. Volume 2. The common part. The Doctrine of Punishment]: Pod red. N. F. Kuznetsovoi, Y.M. Tiazhkovoi. M.: YKD “Zertsalo-M”, 2002.  464 p. 8.   Lychnost prestupnyka  [The identity of the offender] / red. kollehyia: V. N. Kudriavtsev, H. M. Mynkovskyi, A. B. Sakharov. M.: Yuryd. lyt., 1975. 272 p. 9. Stanovskyi M. N. Naznachenye nakazanyia: [Purpose of punishment] / M. N. Stanovskyi. SPb.: Yzdatelstvo “Iurydycheskyi tsentr Press”,1999. 480 p. 10. Naukovo-praktychnyi komentar Kryminalnoho kodeksu Ukrainy [Scientific and Practical Commentary to the Criminal Code of Ukraine]  /  Za red. M. I. Melnyka, M. I. Khavroniuka. 7-me vyd., pererobl. ta dopov. K.: Yurydychna dumka, 2010. 1288 p. 11. Muzyka A. A., Horokh O. P. Pokarannia ta yoho zastosuvannia za zlochyny protyy zdorovia naselennia: monohrafiia [Punishment and its application for crimes against the health of the population: monograph]  / A. A. Muzyka, O. P. Horokh.  K.: PALYVODA A.V., 2012. 404 p. 12.            Burhanov R. S. Vlyianye pryntsypov naznachenyia nakazanyia na formyrovanye, zakreplenye v zakone y prymenenye obshchykh nachal naznachenyia nakazanyia [Influence of principles of punishment assignment on formation, consolidation in law and application of general principles of punishment assignment] [Elektronnyi resurs] / R. S. Burhanov // Vestnyk TYSBY. 2006. № 3. ‒ Rezhym dostupu do resursu: http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1246387. 13. Naumov A. V. Rossyiskoe uholovnoe pravo: Obshchaia chast. Kurs lektsyi: V 2-kh tomakh. T. 1  [Russian criminal law: The common part. Course of lectures: In 2 volumes. Vol. 1] / A. V. Naumov. Moskva: Yuryd. lyt, 2004. 496 p.