The role of the elites in the construction of modern states and the basictheoretical basis for the improvement of the process of their activity

2020;
: 43-47
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Educational and Scientific Institute of Law, Psychology and Innovative Education Lviv Polytechnic National University Senior Laboratory Assistant, Department of Administrative and Information Law

The article explores scientific approaches to the treatment of the “elite”, identifies the keyfeatures of the activities of modern elites, identifies their main role in the context of modern processes ofstate development, and indicates the importance of their influence on the formation of the modern state.In view of this, the proposes the basic theoretical principles on the process of improving their activitiesin order to improve the process of building a modern state in the context of modern processes of statedevelopment.

1. Novak A. Rol’ elіt u funkcіonuvannі suspіl’stva [Elektronnij resurs] / A. Novak // U poshukah vtrachenihelіt. Nezalezhnij kul’torologіchnij chasopis „Ї”. – L’vіv, 2006. – № 45. – Rezhim dostupu:http://www.ji.lviv.ua/n45texts/nowak.htm. 2. Kukuruz O. V. Polіtichna opozicіya v Ukraїnі ta Pol’shchі:porіvnyal’nij analіz : [monografіya] / Kukuruz O. V. – K. : Naukova dumka, 2010. – 200 c. 3. Yakubovs’kij O. G.Elіta polіtichna / O. G. Yakubovs’kij // Polіtologіchnij slovnik / [uporyad. V. P. Gorbatenko ; za red. Yu. S.Shemshuchenka, V. D. Babkіna, V. P. Gorbatenka]. – [2-e vid., dop. і pererob.]. – K. : Geneza, 2004. – S. 182–183.4. Yakimenko Yu. Ukraїna u HHІ stolіttі: vikliki dlya polіtichnoї elіti[Elektronnij resurs] / Yu. Yakimenko, І.Zhdanov // Dzerkalo tizhnya. – 2003. – № 44 (469)b – 15–21 listopada. – Rezhim dostupu :http://www.dt.ua/1000/1550/43795/. 5. Kukuruz O. V. Rol’ elіti v reformuvannі polіtichnih sistem Ukraїni іPol’shchі v kontekstі teoretichnoї spadshchini V. Lipins’kogo[Elektronnij resurs] Rezhim dostupu: journals.uran.ua› spup › article › view