Certain issues of mediation in economic judicial proceedings

2020;
: 209-215

Melekh L.
"Certain issues of mediation in economic judicial proceedings"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-226-20...

Authors:
1
Professor of the Department of Economic and Legal Disciplines Lviv State University of Internal Affairs

The article analyzes mediation as an alternative way of resolving disputes in commercial litigation. The different views of scientists on the definition of mediation and the legal status of the
mediator are analyzed. The problems of legal support in Ukraine of this extra-judicial procedure of
settlement of economic disputes are clarified and the ways of overcoming them are grounded in the light of foreign experience.

1. Havrylishyn A. P. Mediatsiya yak alʹternatyvnyy sposib vyrishennya sporiv. [Havrylishyn A. P. Mediatsiya
yak alʹternatyvnyy sposib vyrishennya sporiv.] Naukovyy Visn. Kherson. derzh. un-tu. 2014. № 5. T. 1. S. 275–278.
2. Typovyy Zakon YUNSITRAL “Pro mizhnarodnu komertsiynu prymyryuvalʹnu protseduru z nastanovamy shchodo
yiyi vprovadzhennya y zastosuvannya”[ UNCITRAL Model Law “On International Commercial Conciliation with
Guidelines for its Implementation and Application”] 2002.
URL:http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-conc/03 90953_Ebook.pdf 3. Yerʹomenko H. I.
Mediatsiya yak sposib vyrishennya superechok [Eremenko GI Mediation as a way of
resolvingdisputes]URL:http://innovations.com.ua/ua/interview/13281/temp 4. Dyrektyva 2008\52 YES “Pro deyaki
aspekty mediatsiyi u tsyvilʹnykh ta hospodarsʹkykh pravovidnosynakh” vid 5.05.2008. [Eremenko GI Mediation as a
way of resolving disputes] Official Journal of the European Union L 136/3 5. Uniform Mediation Act vid
10.03.2001.[Uniform Mediation Act of 10.03.2001.] URL: http://www.mediate.com/articles/umafinalstyled.cfm 6.
Belikov O. Konflikty u pidpryyemnytsʹkiy diyalʹnosti ta mozhlyvosti yikh vrehulyuvannya. Yurydychnyy zhurnal:
Yustynian № 5\2007[Belikov O. Conflicts in Entrepreneurship and Possibilities of their Settlement. Law Journal:
Justinian # 5 \ 2007 ] URL: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2664 7. Ukaz Prezydenta Ukrayiny
№ 361/2006 “Pro Kontseptsiyu vdoskonalennya sudivnytstva dlya utverdzhennya spravedlyvoho sudu v Ukrayini
vidpovidno do yevropeysʹkykh standartiv”[ Presidential Decree No. 361/2006 “On the Concept of Improving
Judiciary for the Establishment of a Fair Court in Ukraine in accordance with European Standards” of 10.05.2006 ]
vid 10.05.2006 URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/361/2006 8. Bondarenko-Zelinsʹka N. L.
Zaprovadzhennya alʹternatyvnykh sposobiv vrehulyuvannya sporiv: yevropeysʹkyy dosvid dlya Ukrayiny.
Mizhnarodne pryvatne pravo: rozvytok, porivnyalʹnyy aspekt, harmonizatsiya.[ Bondarenko-Zelinskaya NL
Introduction of alternative ways of dispute settlement: European experience for Ukraine. Private international law:
development, comparative aspect, harmonization. ] S.167-178. 9. Pro mediatsiyu: Proekt Zakonu Ukrayiny № 3665
[On mediation: Draft Law of Ukraine No. 3665 of 17.12.2015]vid 17.12.2015
URL:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/web2/webproc4_1?pf3511=57463 10. Alʹternatyvne vyrishennya sporiv
(mediatsiya)[ Alternative Dispute Resolution (Mediation)] URL: http://avantgardelaw.webnode.com.ua/mediation.
11. Dutko A. O. Mediatsiya yak yavyshche pravovoyi diysnosti.[ Dutko A. O. Mediation as a Phenomenon of Legal
Realit] 2018. S.210-216. URL: file:///C:/Users/Admin/Downloads/nvlkau_2018_6_22 %20(1).pdf