Legal interests of citizens in the property: the theoretical-legal dimension

2020;
: 195-200
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article is devoted to the theoretical and legal analysis of the category “legitimate interest”, the formation of its definition, the separation on this basis of a common understanding of the legitimate interests of citizens in the field of property. Particular attention is given to the analysis of three key theories of explanation of the content of legitimate interest, which relate to the identification of legitimate interests with the pursuit of a person, legal resolution and subjective legal law. The article proposes to recognize legitimate interest as a specific legal possibility. Particular attention is devoted to the study of the relationship of legitimate interests with subjective rights. The specifics of the transformation of legitimate interest into subjective law have been investigated. The relation between individual legitimate interests and public legitimate interests has been determined.

1. Gel’vetsіy K. A. Sochineniya : v 3–kh t.[Works: in 3 t.], Moskva,1974. Т.2. 1974. 603 p.2. Gel’vetsiy
K. A. Ob ume[About the mind]. Moskva, 1938. 395 p. 3. Gol’bakh P. A. Izbrannye proizvedeniya : v 2-kh
t.[Selected works: in 2 volumes], Moskva, 1963. T.1. 1963. 715 p. 4. Goncharova A. N. Problema soglasovaniya
obshchestvennykh i lichnykh interesov v protsese postroeniya grazhdans’kogo obshchestva :monografіya[The
problem of harmonizing public and personal interests in the process of building a civil society], Krasnoyarsk, 2001.
160 p. 5. Shershenevich G. F. Obshchaya teoriya prava. Filosofiya prava[General theory of law. The philosophy of
law],Moskva, 1910. Tom 1. Vol. 1–4 : Chast’ teoreticheskaya. 1910. 839 p. 6. Subochev V. V. Zakonnye interesy.
[Legitimate interests],Moskva, 2011. 496 p. 7. Hryhorash O. I. Harantiyi sub“yektyvnykh prav ta zakonni
interesy: strukturni elementy administratyvno-pravovoho statusu osoby[Guarantee of sub-legal rights and legal
interests: structural elements of administrative-legal status of an individual],Naukovyy visnyk Chernivets’koho
universytetu. 2006, vol. 311: Pravoznavstvo. p.p. 96–100.8. Romovskaya Z. V. Sudebnaya zashchita
okhranyaemogo zakonom interesa [Judicial protection of a legally protected interest],L’vov, 1983. 150 p. 9.
Gukasyan R. E. Pravovye i okhranyaemye zakonom interesy[Legal and statutory interests], Sovetskoe gosudarstvo
i pravo. 1973, vol. 7. p.p. 113–116.10. Mateykovich M. S., Gorbunov V. A. Zakonnye interesy v konstitutsionnom
prave[Legitimate interests in constitutional law],Moskva, 2011. 256 p. 11. Boyaryntseva M. Administratyvnopravovyy
status hromadyan: do pytannya pro sklad elementiv[Administrative and legal status of the population:
before meals about the warehouse of elements],Pravo Ukrayiny. 2002, vol. 8. p.p. 21–25.12. Matuzov
N. I. Pravovaya sistema i lichnost’[Legal system and personality],Saratov, 1987. 294 p. 13. Mikhaylov
S. V. Kategoriya interesa v grazhdanskom (chastnom) prave. dis. kand. yurid. nauk. [Interest Category in Civil
(Private) Law],Moskva, 2000. 255 p. 14. Sennikov I. E. Zakonnyy interes kak forma vyrazheniya pravovykh
vozmozhnostey (dozvoleniy) i ob“ekt sudebno-pravovoy zashchity[Legal interest as a form of expression of legal
opportunities (permissions) and an object of judicial protection],Pravo: teoriya i praktika. 2003. № 3894.Avalable
at:URL: http://www.yurclub.ru/docs/pravo/1403/13.html(accessed 20.02.2020).15. Subochev V. V. Sushchnost’
zakonnykh interesov[The essence of legitimate interests],Nauchno–teoreticheskiy i informatsionno–prakticheskiy
mezhregional’nyy zhurnal “Leningradskiy yuridicheskiy zhurnal”. 2008, vol. 2 (8). p.p. 35–55.16. Matuzov
N. I. Lichnost’. Prava. Demokratiya. (teoreticheskie problemy sub“ektivnogo prava)[Personality. The rights.
Democracy. (theoretical problems of subjective law)], Saratov, 1972. 294 p. 17.Muromtsev S. A. Opredelenie i
osnovnoe razdelenie prava[Definition and main division of law], Moskva, 1879. 240 p. 18. Subochev
V. V. Zakonnye interesy[Legitimate interests],Moskva: Norma, 2008. 237 p. 19. Gegel’ G. V. F. Filosofiya
prava[Philosophy of Law], Moskva, 1990. 524 p. 20. Rabіnovich P. Prirodne pravo : dіalektika privatnogo y
publіchnogo [Natural law: the dialectic of private and public],Pravo Ukraїni. 2004, vol. 9. p.p.61–63.

Lychenko I. "Legal interests of citizens in the property: the theoretical-legal dimension" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-226-2020/legal-interests-citizens-property-theoretical