Output of natural law beyond materiality

2020;
: 103-109

Slyvka S.
"Output of natural law beyond materiality"
http://science.lpnu.ua/jgd/all-volumes-and-issues/volume-7-number-226-20...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article examines the exit of natural law beyond materiality in order to increase the degree of spirituality. The definition of material virology is given, the relation between natural law and natural law is drawn. The pernicious influence of the postmodern narrative on the development of natural law and the raising of the need for non-ontological material relations are indicated.

1. Byblejskaya эncyklopedyya. [ Bible Encyclopedia] V 4-x vіp. Vіpusk I. A-E. Trud y yzdanye arxymandryta
Nykyfora. Moskva: Yzd. Svyato-Troshe-Sergyevoj Lavrі. 1990. 904p. 2. Dokash V. I., Leshan V. Yu. [Common
Religion Science] Zagalne religuyeznavstvo: Navchalnyj posibnyk. Chernivci: Knygy XXI, 2005. 376p. 3.[Natural
History: Encyclopedic Dictionary] Estestvoznanye: Эncyklopedycheskyj slovar/ Sost. V. D. Sholle. Moskva:
Bolshaya Rossyjskaya эncyklopedyya, 2002. 543p. 4. Myxalyjіn P. E.[Orthodoxy: Encyclopedia of the
Believer]Pravoslavye: Эncyklopedyya veruyushhogo. Xarkov; Belgorod: Klub Semejnogo Dosuga, 2011. 240p. 5.
Petrushenko V. L. [Philosophical Dictionary: terms, personalities, sensations]Filosofskyj slovnyk: terminy,
personaliyi, sensaciyi. Lviv: “Magnoliya 2006”, 2011. 352p. 6. Ragner K. [A short theological dictionary] Korotkyj
teologichnyj slovnyk/ K. Ragner, G. Forgrimler; [per. z nim. O. Avramenka]; za red. o.S. Mudrogo. Lviv, 1996. 664p.
7. Reneker F. [Brackhaus Biblical Encyclopedia]Byblejskaya эncyklopedyya Brakgauza/ F. Reneker, G. Majer; [per.
s nem. V. Yvanova y dr. ] :pod red. V. Czorna. Kremenchug: Xrystyyanska zorya, 1999. 1120p. 8. Slobidskyj S.
(protoiyerej). [The law of God]Zakon Bozhyj. Vyd. 3-tye. Kyyiv: Vyd. vid. UPCz Kyyiv. Patriarxat, 2005. 655p. 9.
[Ukrainian Soviet Encyclopedia] Ukrayinska radyanska encyklopediya: v 12-tyt. / gol. red. M. P. Bazhan; redkol.
:I. K. Bilodid ta in. Kyiv: Golov. red. URE, 1981, T.6.552p. 10. [Philosophical Dictionary: Founded by G. Schmidt]
Fylosofskyj slovar: Osnovan G. Shmydtom. 22-e, novoe, pererabot. yzd. pod. red. G. Shyshkoffa/ Per. s nem./ Obshh.
red. V. A. Malynyna. Moskva: Respublyka, 2003. 575p. 11.[Encyclopedic Dictionary of Philosophy] Filosofsky j
encyklopedychnyj slovnyk/ pid red. V. I. Shynkaruka. Kyiv: Abrys, 2002. 744p.