The role of advocacy in the mechanism of protection of human rights and freedom

2019;
: 13-19

Bochlylyak N. I. The role of advocacy in the mechanism of protection of human rights
and freedom
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-24-201...

Authors:
1
Institute of Jurisprudence and Psychology, Lviv Polytechnic National University

The article analyzes the role of the Ukrainian Bar Institute in the mechanism ofprotection of human and citizen’s rights and freedoms. Attention is drawn to the fact that themodern component of the characteristics of the national bar association is directly related to14the change of vector not only in the field of improvement of the judicial system, but also as anindependent civil society institute formed in Ukraine. The legal nature of the Institute ofAdvocacy as a human rights organization and its place in the system of protection offundamental rights and freedoms of a person and a citizen are determined. It is proved that byits nature, the bar is one of the main institutions of a democratic society, as it carries out aconstitutive civic function – to protect the rights and legitimate interests of citizens and legalentities. The analysis of the functioning of the Bar in the human rights mechanism of modernUkraine confirms its significant role in the formation and functioning of civil society.

1. Byelov D., Zhezhy`xova M. Rol` i misce insty`tutu advokatury` v mexanizmi zaxy`stu prav i
svobod lyudy`ny` i gromadyany`na [Role and place of the Bar Institute in the mechanism of protection of
human and citizen's rights and freedoms]. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. No. 5/1. pp. 19–25.
2.Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine]. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine.
1996, No. 30, Art. 141. The Legislation of Ukraine. Verkhovna Rada of Ukraine. Available at:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 3. Zakon Ukrayiny` “Pro
advokaturu ta advokats`ku diyal`nist`” [The Law of Ukraine “On Advocacy and Advocacy”]. Verkhovna
Rada News, 2013, No. 27, Article 282. The Legislation of Ukraine. Verkhovna Rada of Ukraine. Available
at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17 4. Gonchar D. V. Advokat yak sub'yekt zaxy`stu prav
osoby` v pravozaxy`snomu mexanizmi [The lawyer as a subject of protection of the rights of the person in
the human rights mechanism]. Law and Society. 2016. No. 2 (2). pp. 3–7. 5.Lukashuk I. I. O sovremennoi
kontseptsii prav cheloveka [On the modern concept of human rights]. Russian Law Journal. 2000. No. 2.
pp. 46–53. 6.Mironova T. K. Osnovnye prava cheloveka v Konstitutsii i mezhdunarodno-pravovykh
normakh [Fundamental human rights in the Constitution and international law]. Citizen and law. 2006.
No. 4. pp. 3–7. 7. Vil`chy`k T. Konsty`tucijno-pravovy`j status advokatury` [The constitutional and legal
status of the bar]. Theory and Practice of Law. No. 2 (8). 2015. pp. 1–13. 8. Libanova S. E. Advokatura
Rossiiskoi Federatsii v mekhanizme konstitutsionnogo garantirovaniya zashchity prav i svobod
[Advocacy of the Russian Federation in the mechanism of constitutional guarantee of protection of rights
and freedoms]. Kurgan, 2009. 375 p. 9. Pry`lucz`ky`j S. V. Sudova vlada v umovax formuvannya
gromadyans`kogo suspil`stva ta pravovoyi derzhavy` v Ukrayini [Judiciary in the Formation of Civil
Society and the Rule of Law in Ukraine]: abstract. diss. ... dr. jurd. sciences: Special. 12.00.10. Kyiv, 2013.
35 p. 10. Karpov D. V. Sotsial'no-pravovaya priroda sudebnoi vlasti [The social and legal nature of the
judiciary]. Bulletin of the Nizhny Novgorod University. N. I. Lobachevsky. The Law Series. 1997. Vol. 1.
pp. 162–169. 11. Gorodovenko V. V. Problemy` stanovlennya nezalezhnoyi sudovoyi vlady` v Ukrayini
[Problems of becoming an independent judiciary in Ukraine]. Kiev: Phoenix Publ, 2007. pp. 172–173.
12. Boikov A. D. Tret'ya vlast' v Rossii. Ocherki o pravosudii, zakonnosti i sudebnoi reforme 1990–1996 gg.
[The third power in Russia. Essays on Justice, Rule of Law and Judicial Reform 1990–1996]. Moscow,
1997.221 p. 13. Zagal`na deklaraciya prav lyudy`ny`: OON; Deklaraciya: mizhnarodny`j dokument vid
10.12.1948 [Universal Declaration of Human Rights: UN; Declaration: INTERNATIONAL document
dated 10.12.1948]. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_015.