Legislation of Ukraine on administrative offenses as a means of implementation of administrative and criminal policy

2021;
: 129-134

Lesko N. "Legislation of Ukraine on administrative offenses as a means of implementation of administrative and criminal policy"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-8-number-230-20...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

In the article from the standpoint of the methodology of system analysis in the context of current legislation and theoretical views of scientists considers the legislation of Ukraine on administrative offenses as a means of implementing administrative-tort policy. The concept of “administrative tort policy” is considered, which is considered as a state activity related to national policy, endowed with a set of legal and organizational means, united by a common goal – to reduce administrative tort in various areas of public administration, improving the protection mechanism and protection of rights, freedoms, legitimate interests of participants in public relations, elimination of causes and conditions that contribute to the occurrence of administrative offenses. Conceptual elaboration of the content of administrative-tort policy and systematic clarification must necessarily include: results of monitoring of law enforcement practice in dynamics; research of the problems arising in activity of subjects of administrative jurisdiction concerning realization of the administrative-tort legislation; analysis of the results of decriminalization of offenses over the past twenty years; maximum consideration of the criteria of administrative tort in the formation of administrative tort rules; research of efficiency of the legislation on administrative offenses, consequences of application, achievement of the purposes of administrative penalties. The legislation of Ukraine on administrative offenses is a means of implementing administrative-tort policy, which represents the organized state-government activities of all branches of government to implement on a systematic basis an interconnected set of organizational, legal, advocacy, socio-economic and other measures to combat administrative tort.

1. Pro natsionalʹnu bezpeku Ukrayiny : Zakon Ukrayiny vid 21.06.2018 r. № 2469-VIII. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text 2. Dembitsʹka S. L. (2019). Administratyvnyy delikt yak nebezpeka zrostannya pravoporushenʹ. Yurydychnyy elektronnyy naukovyy zhurnal. № 5. S. 153-156. 3. Bortnyk N., Yesimov S. (2016). Zmist administratyvnoyi vidpovidalʹnosti za vchynennya pravoporushenʹ u sferi zabezpechennya bezpeky dorozhnʹoho rukh. Visnyk Natsionalʹnoho universytetu «Lʹvivsʹka politekhnika». Seriya yurydychni nauky. № 855. S. 38-47. 4. Kovaliv M. V., Yesimov S. S., Lozynsʹkyy YU. R. (2018). Pravove rehulyuvannya pravookhoronnoyi diyalʹnosti: navchalʹnyy posibnyk. Lʹviv: LʹvDUVS. 323 s. 5. Ostapenko O. I. (1995). Administratyvna deliktolohiya: sotsialʹno-pravovyy fenomen i problemy rozvytku. Lʹviv: LIVS pry NAVSU. 312 s 6. Shulʹha YE. V. (2018). Administratyvno-deliktni vidnosyny v Ukrayini v umovakh yevrointehratsiyi: dys. … d-ra. yuryd. nauk: spets.: 12.00.07. Dnipro. 38 s. 7. Zayarnyy O. A. (2017). Pravove zabezpechennya rozvytku informatsiynoyi sfery Ukrayiny: administratyvno-deliktnyy aspekt: monohrafiya. Kyyiv: Vydavnychyy dim «Helʹvetyka». 700 s. 8. Kolpakov V. K. (2004). Administratyvno-deliktnyy pravovyy fenomen: monohrafiya. Kyyiv: Yurinkom Inter. 528 s. 9. Kryminalʹnyy kodeks Ukrayiny : Zakon Ukrayiny vid 05.04.2001 r. № 2341-III. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 10. Bortnyk N. Khomyshyn I, Yesimov S. (2019). Administratyvna vidpovidalʹnistʹ za nevykonannya zakonnoyi vymohy posadovykh osib upovnovazhenykh pidrozdiliv Natsionalʹnoyi politsiyi. Visnyk Natsionalʹnoho universytetu «Lʹvivsʹka politekhnika», seriya «Yurydychni nauky». Vypusk 6. № 23. S. 59-67. https://doi.org/10.23939/law2019.23.059