Some aspects of administrative responsibility for violation of rules regarding people's quarantine

2021;
: 186-194

Ostapenko O. Tsvok M. "Some aspects of administrative responsibility for violation of rules regarding people's quarantine"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/number-331-2021/some-a...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article deals with issues related to the violation of the rules by citizens in quarantine and bringing the perpetrators to administrative responsibility. Attention is drawn to the importance of understanding, interpreting and using the terms that characterize quarantine, its constituent elements, as well as measures of sanitary and hygienic, sanitary and anti-epidemic content, aimed at combating infectious diseases.

1. Pro zakhyst naselennia vid infektsiinykh khvorob: Zakon Ukrainy [About the seizure of the population from infectious diseases: the Law of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2000. № 29 [in Ukrainian].

2. Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 13 bereznia 2020 roku «Pro nevidkladni zakhody schodo zabezpechennia natsionalnoi bezpeky v umovakh spalakhu hostroi respiratornoi khvoroby COVID-19, sprychynenoi koronavirusom SARS-CoV-2»: Ukaz Prezydenta Ukrainy (2020, April 13) № 87/2020 [On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of March 13, 2020 «On urgent measures to ensure national security in the event of an outbreak of acute respiratory disease COVID-19 caused by coronavirus SARS-CoV-2»: Decree of the President of Ukraine]. Retrieved from: https://www.president.gov.ua/documents/872020-32741 (accessed 30.04.2021).

3. Sereda, V. V., Kovaliv, M. V., Yesimov, S. S., Hurkovskyi, M. P. (2015). Pravovi osnovy zakhystu Ukrainy vid zovnishn’oi ta vnutrishn’oi ahresii [Legal bases of protection of Ukraine from external and internal aggression]. Lviv: Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav [in Ukrainian].

4. Kostіn, І. (2020). Kohda vo vsem koronavіrus vіnovat [When the coronavirus is to blame for everything]. Еzhenedelnik «2000». № 24 (949) [in Russian].

5. Hordіenko, S. (2020). Panatseia [Panacea]. Еzhenedelnik «2000». № 24 (949) [in Russian].

6. Kodeks Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya [Code of Ukraine on Administrative Offenses]. Sumy: TOV «VVP NOTIS» [in Ukrainian].

7. Populiarnaia medytsynskaia еntsіklopedіia [A popular medical encyclopedia]. Moscow: Hosіzdat «Sovetskaia еntsіklopedіia» [in Russian].

8. Shemshuchenko, Yu. S. (ed.) (2012) Velykyj encyklopedychnyj jurydychnyj slovnyk [The Great encyclopedic legal dictionary]. Kyiv: Vyd-vo «Jurydychna dumka» [in Ukrainian].

9. Kolpakov, V. K. (2008). Administratyvna vidpovidalnist (administratyvno-deliktne pravo) [Administrative liability (administrative tort law)]. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].

10. Dodin, Ye. V. (1998). Zakonodavstvo pro administratyvnu vidpovidalnist [Legislation on administrative liability]. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].

11. Holosnichenko, I. P. (2004). Poniattia administratyvnoi vidpovidalnosti ta yii zakonodavche rehuliuvannia. Administratyvne pravo Ukrainy. Akademichnyi kurs [The concept of administrative responsibility and its legislative regulation. Administrative law of Ukraine. Academic course]. Kyiv: Yurydychna dumka [in Ukrainian].

12. Koval, L. V. (1986). Admіnіstratyvnaia otvetstvennost. Sovetskoe admіnіstratіvnoe pravo [Administrative responsibility. Soviet administrative law]. Kyiv: Vyscha shkola [in Ukrainian].

13. Tatsyshyn, I. B. (2011). Administratyvne pravo Ukrainy [Administrative law of Ukraine]. Lviv: «Novyi svit−2000» [in Ukrainian].

14. Kaliuzhnyi, R. A., Petkov, S. V. (ed.) (2009) Administratyvne pravo Ukrainy: zakonodavchi vyznachennia [Administrative law of Ukraine: legislative definitions]. Zaporizhzhia: KPU [in Ukrainian].

15. Kolomoiets, T. O. (2011) Administratyvne pravo Ukrainy. Akademichnyi kurs [Administrative law of Ukraine. Academic course]. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].

16. Marfina, N. V. (2007). Administratyvna vidpovidalnist za porushennia lisovoho zakonodavstva [Administrative liability for violation of forest legislation]. Аuthor's ref. dis. … Cand. jurid. Science. Kyiv: Natsionalnyi ahrarnyi universytet [in Ukrainian].

17. Turchyn, A. B. (2012). Administratyvna vidpovidalnist za nevykonannia zakonnykh vymoh posadovykh osib orhaniv vykonavchoi vlady [Administrative liability for non-compliance with legal requirements of officials of executive bodies]. Аuthor's ref. dis. … Cand. jurid. Science. Kyiv: Akademiia pratsi i sotsialnykh vidnosyn Federatsii profspilok Ukrainy [in Ukrainian].

18. Sereda, V. V. (2013). Dystsyplinarna vidpovidalnist v administratyvno-pravovykh vidnosynakh: problemy teorii i praktyky [Disciplinary responsibility in administrative and legal relations: problems of theory and practice]. Kharkiv: Nika Nova [inUkrainian].

19. Ostapenko, O. I., Kovaliv, M. V., Yesimov, S. S., Hulak, L. S., Otchak, N. Ya., Ostapenko, L. O. (2019). Administratyvne pravo Ukrainy: Zahalna chastyna [Administrative law of Ukraine: General part]. Lviv: SPOLOM [inUkrainian].

20. Vynohrad, N. (2020). Zaity na masove huliannia i kozhnoho, khto sydyt za stolom, oshtrafuvaty, orhanizatora – po maksymumu [Go to a mass celebration and fine everyone sitting at the table, the organizer - to the maximum]. Tyzhnevyk «Vysokyi zamok». № 76 (6022) [in Ukrainian].

21. Helii, N. (2020). Prohnoz − 9 tysiach vypadkiv COVID schodnia: ukrainski likarni ne vytrymaiut [Forecast – 9 thousand cases of COVID daily: Ukrainian hospitals will not survive]. Tyzhnevyk «Vysokyi zamok». № 80 (6026) [in Ukrainian].