The current state of administrative and legal support of the judiciary as subjects of protection of the right of citizens to a safe environment for life and health in Ukraine

2022;
: 289-296

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-335-2...
Kostyuk U. The current state of administrative and legal support of the judiciary as subjects of protection of the right of citizens to a safe environment for life and health in Ukraine.

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Ukraine

The article is devoted to the problem of administrative and legal support of judicial bodies as subjects of protection of the right of citizens to a safe environment for life and health in Ukraine. Particular attention is paid to defining the two basic categories of "administrative and legal support" and "safe for life and health of the environment."

It was found that the administrative and legal support of the judiciary as subjects of protection of the right of citizens to a safe environment for life and health is largely determined by the potential ability of the judiciary to regulate public relations, guarantee useful for the state and society. to preserve a safe environment for life and health, to restore the violated rights of the individual in this area.

A number of current regulations defining the powers of the judiciary as subjects of protection of the right of citizens to a safe environment for life and health have been analyzed.

It was found that the content of legal acts of judicial bodies, including the European Court of Human Rights and national judicial institutions, plays a special role in protecting the right of citizens to a safe environment for life and health in Ukraine. The typical problems of ensuring citizens' access to justice in environmental protection, identified in the case law of the European Court of Human Rights, identified the case law of various judicial institutions, including the Administrative Court of Cassation in the Supreme Court, which affects the legal position of judicial bodies. for life and health of the environment in Ukraine.

Emphasis is placed on the expediency of improving the current legislation on environmental protection with an emphasis on the timely neutralization of negative environmental phenomena, strengthening the responsibility for its violation; regulatory and legal incentives for participants in public relations to act in accordance with the requirements of environmental security in general, improving mechanisms for responding to and neutralizing new environmental challenges caused by COVID-19, hostilities in Ukraine, etc.

1. Afanas'єv V. S., Gerasimov A. P., V. B. Goyman (1996) Obshchaya teoriya prava i gosudarstva [General theory of law and the state] pod red. V. V. Lazareva. Moskva: Yurist', 1996. 472 p.

2. Kostiuchenko O.Ie. (2015) Vyznachennia poniattia «pravove zabezpechennia» [Definition of «legal support»]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy. 2015. № 1 (68). P. 11–16.

3. Khytra I.Ia. (2011) Administratyvno-pravove zabezpechennia diialnosti bankiv v Ukraini [Administrative and legal support of banks in Ukraine] : avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk.: 12.00.07. Kyiv, 2011. 17 p.

4. Halunko V. V. Ponomarenko H. O., Shkarupa V. K. (2008) Teoriia derzhavy ta prava: konspekt lektsii [Theory of State and Law: Lecture Notes]. Kherson: VAT «KhMD», 2008. 280 p.

5. Hetman A.P. (2013) Pravo na bezpechne dovkillia v systemi prav liudyny [The right to a safe environment in the human rights system]. Pravovi zasady harantuvannia ta zakhystu prav i svobod liudyny i hromadianyna: zb. tez nauk. dopovidei i povidoml. II Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Poltava, 6 hrudnia 2013 r.). Kharkiv : Pravo, 2013. 616 p.

6. Konstitutsii gosudarstv Evropy [Constitutions of European states] / Pod. obshch. red. L. A. Okun'kova. Moskva : Norma, 2001. 824 p.

7. Hrushkevych T. V. (2015) Teoretyko-pravova kharakterystyka prava na bezpechne dlia zhyttia i zdorovia dovkillia [Theoretical and legal characteristics of the right to a safe environment for life and health]. Pravo i suspilstvo. 2015. № 4(4). P. 136-143.

8. Ivaniushenko V. V. (2010) Pravo liudyny i hromadianyna na bezpechne dlia zhyttia i zdorovia dovkillia: poniattia ta zmist[The right of man and citizen to a safe environment for life and health: concept and content]. Pravnychyi visnyk Universytetu «KROK». 2010. Vyp. 6(1). P. 17-23.

9. Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha[On environmental protection]: Zakon Ukrainy vid 25 chervnia 1991 r. № 1264-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1991. № 41. S. 546. 

10. Proekt Zakonu Ukrainy «Pro zabezpechennia konstytutsiinykh prav hromadian na bezpechne dlia zhyttia i zdorovia dovkillia» [ On Ensuring the Constitutional Rights of Citizens to a Safe Environment for Life and Health»] vid 21.09.2021 r. N 6004-2.URL: https://ips.ligazakon.net/document/GI06027A?an=3. 

11. Pytannia okhorony dovkillia v praktytsi YeSPL ta yikh vplyv na sudovu praktyku v Ukraini [Environmental issues in the practice of the ECHR and their impact on judicial practice in Ukraine]. Sudebno-yurydycheskaia hazeta. 2020. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/zmi/959173/.

12. Pro sudovu praktyku u spravakh pro zlochyny ta inshi pravoporushennia proty dovkillia [On case law in cases of crimes and other offenses against the environment]: postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 10 hrudnia 2004 r. № 17. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0017700-04#Text.

13. Postanova KAS u skladi Verkhovnoho Sudu vid 09 kvitnia 2019 roku u spravi №820/2357/17 (provadzhennia №K/9901/30569/18) [Resolution of the CAS in the Supreme Court of April 9, 2019 in case №820 / 2357/17 13. Resolution of the CAS in the Supreme Court of April 9, 2019 in case №820 / 2357/17 (proceedings №K / 9901/30569 / 18)]. URL:  http://reyestr.court.gov.ua/Review/81019767.

14. Postanova KAS u skladi Verkhovnoho Sudu vid 29 sichnia 2019 roku u spravi №804/4430/17 (provadzhennia №K/9901/2062/18) [Resolution of the CAS in the Supreme Court of January 29, 2019 in case №804 / 4430/17 (proceedings №K / 9901/2062/18)]. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/79503966.

15. Postanova KAS u skladi Verkhovnoho Sudu vid 26 chervnia 2018 roku u spravi №806/448/15 (provadzhennia №K/9901/3076/18) [Resolution of the CAS in the Supreme Court of June 26, 2018 in case №806 / 448/15 (proceedings №K / 9901/3076/18)]. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74992368.

16. Postanova KAS u skladi Verkhovnoho Sudu vid 26 liutoho 2019 roku u spravi №164/1916/17 (provadzhennia №K/9901/2305/18) [Resolution of the CAS in the Supreme Court of 26 February 2019 in case №164 / 1916/17 (proceedings №K / 9901/2305/18)]. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/80109768.

17. Postanova KAS u skladi Verkhovnoho Sudu vid 28 liutoho 2018 roku u spravi №405/2109/16-a (2-a/405/27/16) (provadzhennia №K/9901/13945/18) [Resolution of the CAS in the Supreme Court of 28 February 2018 in case №405 / 2109/16-a (2-a / 405/27/16)]. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/72506031.

18. Postanova KAS u skladi Verkhovnoho Sudu vid 19 liutoho 2019 roku u spravi №826/2278/17 (provadzhennia №K/9901/2293/18) [Resolution of the CAS in the Supreme Court of 19 February 2019 in case №826 / 2278/17 (proceedings №K / 9901/2293/18)]. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/79997751.