Особливисті планування досудового розслідування вбивств: теоретичні та прикладні аспекти

Розкрито поняття та зміст планування розслідування вбивств. Проаналізовано
наукові розробки проблеми планування злочинів проти життя і здоров’я особи.
Визначено окремі ознаки вбивств, які необхідно враховувати під час складання плану їх
розслідування. Окреслено основні обов’язкові елементи планування розслідування
вбивств. Визначено планування окремих слідчих (розшукові) дій залежно від способу
вчинення злочину.

1. Iedynyi zvit kryminalnykh pravoporushen za sichen–hruden 2016 r. [The only report of criminal
offenses for January–December 2016]. – Kyiv. HPU, 2017. – 45 p. 2. Arzumanian T. M. Nastolnaia
knyha sledovatelia [Table book of investigator]. Pod. obshch. red. Heneralnoho Prokurora SSSR Safonova
H. N. – Moscow. Hosudarstvennoe izdatelstvo yurydycheskoi literatury Publ, 1949. – 880 p. 3. Tarasov-
Rodionov P. I. Kryminalistyka. Ch. 2. [Criminalistics]. – Moscow. Hosudarstvennoe izdatelstvo
yurydycheskoi literatury Publ, 1952. – 880 p. 4. Kriminalistyka. Kriminalisticheskaya taktika
[Criminalistics. Criminalistics tactics]. pod red. professora R. S. Belkyna i dotsenta H. H. Zuikova. –
Moscow: VSh MVD SSSR Publ, 1970. – Vol. 2. – 478 p. 5. Belkyn R. S. Krymynalystycheskoe uchenye o
fiksatsii dokazatelstvennoi informatsii. Kurs kriminalistiki : ucheb. posob. dla vuzov. [Forensic science
on the fixation of evidence. Course of criminalistics]. 3-e yzd., dop. – Moscow: Yunyty-Dana Publ,
2001. – 837 p. 6. Kryminalistyka. [Criminalistics]. Pidruchnyk V. V. Piaskovskyi, Iu. M. Chernous,
A. V. Ishchenko, O. O. Alieksieev ta in. – Kyiv : “Tsentr uchbovoi literatury” Publ, 2015. – 544 p.
7. Kryminalistyka. [Criminalistics]. Pidruchnyk. Kol. avt. : V. Iu. Shepitko, V. O. Konovalova,
V. A. Zhuravel, ta in. Za red. prof. V. Iu. Shepitko. – 4-te vyd. pererob i dopov. – Kyiv. Pravo Publ,
2010. – 464 p. 8. Nastilna knyha slidchoho. [Table book of investigator]. M. I. Panov, V. Iu. Shepitko,
V. O. Konovalova ta in. – Kyiv : In Yure Publ, 2011. – 736 p. 9. Barygina A. A., Maiorov V. I.
Orhanyzatsyia rassledovanyia seryinykh seksualnykh ubyistv : nauch.-prakt. posobye. [Organization of
investigation of serial sexual murders]. – Moscow: Yurlytynform Publ, 2011. – 280 p. 10. U Lvivskii
oblasti vbyly shkoliarku: napivholu divchynu znaishly bilia tserkvy [In the Lviv region, a schoolgirl was
killed: a half-girly girl was found near the church. ] Available at: https://ukr. segodnya. ua/regions/-
526768.html. 11. Horiachev E. K., Tyshutyna I. V. Taktyko-krymynalystycheskoe obespechenye
rassledovanyia prestuplenyi [Providing of investigation of crimes]. – Moscow. Yurlytynform Publ,
2006. – 128 p. 12. Belkyn R. S. Kurs krymynalystyky. [Course of criminalistics]. v 3 t: Chastnye
krymynalystycheskye teoryy. – Moskva: Yuryst, 1997. – 360 p. 13. Zlovmysnyky, yaki pozviriachomu
vbyly dvokh prodavtsiv u Boryslavi, vynesly iz mahazynu 23 telefony i 25 tysiach. [Attackers who brutally
killed two sellers in Boryslav brought 23 phones and 25, 000 out of the store. ]. Available at: https://www.
google. com. ua/search?q=