Теоретичні основи проведення комплексних судових експертиз

У статті розглянуто комплексні судові експертизи, як метод встановлення доказів.
З’ясовано поняття та зміст комплексних судових експертиз, які використовуються у
судочинстві. Здійснено аналіз окремих нормативних актів, які встановлять правову
основу організації з проведення комплексних експертних досліджень. Розглянуто
основні форми здійснення комплексної експертизи в кримінальних провадженнях.

1. Simakova-Yefremian E. B. Teoriia i metodolohiia kompleksnoi ekspertyzy kontaktno slidovoi
vzaiemodii obiektiv [Theory and methodology of complex examination of contact of trace interaction of
objects] : monohrafiia. Kh.: VKF «Hryfon», 2004. 176 p. 2. Honcharenko V. Y. Hnoseolohycheskye y
protsessualnыe voprosы kompleksnыkh yssledovanyi v svete teoryy sudebnыkh dokazatelstv
[Epistemological and procedural issues of complex research in the light of the theory of judicial evidence].
Krymynalystyka y sudebnaia эkspertyza. K. : Vyshcha shkola, 1987. Vyp. 35. P. 3–7. 3. Hora I. V.
Kompleksna sudova ekspertyza v aspekti doslidzhennia mizhhaluzevoho instytutu sudovykh ekspertyz v
sudochynstvi Ukrainy [Comprehensive legal expertise in the aspect of the investigation of the inter-branch
institute of forensic examinations in the legal process of Ukraine]. Visnyk Akademii advokatury Ukrainy.
T. 11. No. 3(31) 2014. P. 145–153. 4. Klymenko N. I. Intehratsiina funktsiia ekspertolohii [Integration
function of expert analysis]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Kharkiv: Pravo,
2006. Vyp. 6. P. 117–124. 5.Statystyka Derzhavnoho naukovo-doslidnoho ekspertno-kryminalistychnoho
tsentru MVS Ukrainy [Statistics of the State Scientific-Research Experimental Forensic Center of the
Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. URL: https://dndekc.mvs.gov.ua/. 6. Mizhnarodna politseiska
entsyklopediia [International Police Encyclopedia] 10 t. Vid. redaktory: Ye. M. Moisieiev, V. Ia. Tatsii,
Yu. S. Shemshuchenko. K.: Atika, 2009. T 5. Kryminalno-protsesualna ta kryminalistychna diialnist
politseiskykh orhanizatsii. 1008 p. 7. Kuznetsov O. H. Sudebnaia эkspertyza: aktualne problemы y
perspektyvы razvytyia v Respublyke Kazakhstan.[Forensic examination: actual problems and prospects of
development in the Republic of Kazakhstan].Almaata: Hlobus, 2008. 310 p. 8. Slovnyk yurydychnykh
terminiv [Glossary of legal terms]. Nachalnyi posibnyk. Za red.. prof. V. H. Honcharenka ta Z. V.
Romanovskoi. K.: Yustinian, 2013. 600 p. 9. Postanova plenum Verkhovnoho sudu Ukrainy No. 8 «Pro
sudovu ekspertyzu v kryminalnykh i tsyvilnykh spravakh» [Resolution of the Plenum of the Supreme
Court of Ukraine No. 8 "On Forensic Examination in Criminal and Civil Cases"] vid 30.05.97. 10. Ekspert
zaiavyv, shcho Zaitseva ne mohla zahalmuvaty pered zitknenniam: detali smertelnoi DTP. [The expert
said that Zaitseva could not stop before the collision: the details of a fatal accident]. URL:
https://24tv.ua/ukrayina_tag1119. 11. Sitkovska O. D. Konysheva L. P., Kochenov M. M. Novi napriamky
sudovo-psykholohichnoi ekspertyzy [New areas of Forensic Psychological Examination]. Dovidkovyi
posibnyk. M.: TOV Vydavnytstvo «Iurlitinform», 2000. 320 p. 12. Simakova-Yevremian E. B. Problemy
metodychnoho zabezpechennia kompleksnykh ekspertnykh doslidzhen [Problems of methodical support
of complex expert research]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 13. P. 225–
232.