Вимоги до оформлення тез доповідей

 1. До опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше.
 2. Автор несе особисту відповідальність за достовірність поданої інформації.
 3. Обсяг тез доповідей повинен бути одна або дві повні сторінки друкованого тексту формату А4.
 4. Береги: зліва, справа, зверху та знизу – 20 мм.
 5. Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) – 12 pt, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 10 мм.
 6. Порядок розміщення матеріалу:
  • у першому рядку справа вказують УДК (кегель шрифта – 10 pt);
  • у наступному рядку:
  • назва наукової праці (кегель шрифта – 12, по центру, Bold;
  • далі через рядок:
  • знак “©”, автор i спiвавтори, рік (кегель шрифта – 10, по правому краю, Italic);
  • назва органiзацiї, в якiй працює автор (місто, країна), посада, науковий ступінь, вчене звання,
  • e-mail (кегель шрифта – 10, по центру, normal).
 7. Використання ілюстративних матеріалів у тезах повинно бути мінімальним. Рисунки повинні бути згруповані як єдиний об'єкт.
 8. Перелік посилань (повинен бути обов’язково) подається в кінці публікації курсивом (слово «Література» не ставиться). В тексті статті обов’язкові посилання на використані джерела.
 9. У разі, якщо особа не взяла участь у конференції, але надіслала тези доповіді та оплатила оргвнесок, їй буде надіслано збірник матеріалів конференції.
 10. Роботи, що не відповідають вимогам, чи не подані у встановлений термін, не розглядаються.