EXPERIMENTAL RESEARCHES OF ENVIRONMENTAL SPACE IN THE THEORY OF ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY

SA.
2019;
: 70-89
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University Department of Architectural Design and Architecture Fundamentals

In the article has systematized factual and analytical materials about experimental researches of the environment area perception in the theory of environmental psychology, in particular, revealed: the concept of experiment and space; the peculiarities of its perception, which depend on the monocular and binocular vision; methods of experimental research of the perception of architectural space (tachystomoscopy, chrometric, measuring, genetic, microgenetic and experimental genetic, clinical, modeling); types of experimental theoretical investigations within different approaches (structuralism, Gestalt theory of Perception, constructivist, ecological, informational and neurophysiological approaches, cognitive neuroscience, ecological psychology of Roger Barker). The highlighted theoretical principles and practical recommendations are valuable for further experimental research of environment space, including those that will contribute to the creation of a comfortable environment for people with autism spectrum disorders.

Canter, D., 1974. Psychology for Architects. London: Applied Science. ISBN 0-85334-590-2.

Jovanović, L., Tošković, O., 2013. The unbearable weight of the distance impact on the assessment of the distance [online]. Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet. 22–24. MART, 2013. Beograd : Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. ISBN 978-86-88803-26-7. Available at: <http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUK... %2Fuploads%2F2016%2F06%2FKnjiga-Rezimea-EIP-2013.pdf&usg=AOvVaw1_Q-GIE4Mm3BZ9SBG eF-6L>  [Accessed 30 October 2013].

Lenartowicz, J.K., 2006. Dictionary of Architectural Psyhology. Podręcznik dla studentow architektury. Krakow : Politechnika Krakowska im T. Kosciuszki. 129 s.

Anan’yev, B.G., Rybalko, Y.F., 1964. Features of the space perception in children. Мoskva : Prosveshcheniye. 304 p.

Ariyevich, I.M., Nechayev, N.N., 1976. Experimental formation of different methods of visual problems solving. Upravlyayemoye formirovaniye psikhicheskikh protsessov. Moskva : Izd-vo MGU. Pp. 113–119.

Arnkheym, R., 1974. Art and Visual Perception. Мoskva : Progress. 386 p.

Babeyev, K.V., 2011. On the issue in psychology of an urban environments visual perception. Razdel 1. Arkhitektura. Stroitel’stvo i tekhnogennaya bezopasnost’. Vypusk 38. Pp. 3–6.

Biryukova, Ye.Ye., 2003. The aesthetics of form and the content of the architectural space : diss. … kand. filosof. nauk po spets. 09.00.04 – Estetika. Vladimir. 249 p.

Burdina, N.A., 2004. Aspects of mental impact of the shapes geometry of interior space on human activity : diss. … kandidat arkhitektury po spets. 18.00.01 – Teoriya i istoriya arkhitektury, restavratsiya i rekonstruktsiya istoriko-arkhitekturnogo naslediya. Yekaterinburg : Ural’skaya gosudarstvennaya arkhitekturno-khudozhestvennaya akademiya. 163 p.

Velichkovskiy, B.M., Blinnikova, I.V. i Lapin, Ye.A., 1985. Representation of real and imaginary space. Voprosy psikhologii №3, 103–106. M. S. 103–116.

Layout exercises : Metodychni vkazivky №3 z dystsypliny „Ob’yemno-prostorova kompozytsiya”, 2001. Uklad.: Remeshylo-Rybchyns’ka O.I., Dyda I.A. & Boyko Kh.S. L’viv. 60 p., il.

Gallery of works by M. K. Escher [online]. Available at: <http://www.mcescher.com/Gallery/ gallerynl. html> [Accessed 12 April 2013].

Gibson, D., 1988. An ecological approach to visual perception. Otv. red. O.I. Logvinenko.  Мoskva : Progress. 461 p.

Gorbunova, V.V., 2005. Experimental psychology in diagrams and tables. Rostov-na-Donu.

Gorshkova, G.F., 2008. Projective geometry of an architectural space : diss. doktora arkhitektury 18.00.01. Nizhniy Novgorod. 267 p.

Gottsdanker, R., 2005. Psychological experiment basics. Мoskva.

Gregori, R.L., 1970. Eye and Brain : the psychology of seeing. Otv. red. Luriya. Мoskva : Progress. 271 p.

Gudvin, Dzh., 2004. Research in Psychology: methods and design. Sankt-Peterburg.

Dey, K., 2000. Places of the soul: Architecture and the Environmental Design as a Healing Art. Мoskva : Lad’ya. 280 p.: il.

Research of psychological perception of three-dimensional objects, 2014. Hrafichni mozhlyvosti vyyavlennya ob’yemu v prostori: metod. vkazivky do audytornykh ta domashnikh zavdan’ dlya studentiv i kursu bazovoho napryamu 6.1201 “Arkhitektura” spetsial’nostey 120101 “Arkhitektura budivel’ i sporud”, 120102 “Mistobuduvannya”, 120103 “Dyzayn arkhitekturnoho seredovyshcha” ta studentiv zaochnoyi formy navchannya. Uklad. Yu.V. Idak, S.I. Mil’chevych, Yu.R. Petrovs’ka, V.R. Radoms’ka. L’viv : Vydavnytstvo L’vivs’koyi politekhniky. 24 p. Pp. 4–8.

Druzhynin, V.N, 2000. Experimental psychology. Sankt-Peterburg.

Experimental psychology, 1966. Vyp. 1, 2. Pod red. P. Fressa, Zh. Piazhe. Мoskva.

Zabrodina, O.V., 2004. Perception of space and time: historical, cultural and axiological aspects : diss. … kand. kul’turologii. Krasnoyarsk. 154 p.

Zinchenko, V.P., Smirnov, S.D., 1982. Methodological questions of psychology. Мoskva.

Ikonnikov, A.V., 2006. Space and form in architecture and urban planning : monografiya.  Мoskva. 349 p.

Iovlev, V.I., 2008. Ecological basics of forming architectural space (on the example of the Ural) : avtoref. na soisk. uch. st. d-ra arkhitektury po spets. 18.00.01. Мoskva. 48 p.

Iovlev, V.I. Ecology of space and professional development of the architect [online]. Available at: <http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUK... HxqYKHbaGDeMQFjABegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fold.archvuz.ru%2FPDF%2F%2523%252038%2520PDF%2FArchPHE%252338(Art12)pp130-136Iovlev.pdf&usg=AOvVaw1y98vbRvLEEi96hu6Fu br7> [Accessed 30 October 2013].

Kapitsa, P.L., 1974. Experiment, theory, practice. Мoskva.

Karpova, E.V., 2011. Onto-gnoseological aspects of sociocultural perception of space: philosophical analysis : diss. … kand. filosof. nauk po spiets. 09.00.01. Magnitogorsk. 170 p.

Kempbell, D., 1980. Models of experiments in social psychology and applied researches. Мoskva.

Kozlova, O.Ye. Features of perception of architectural decisions of the coastal areas urban environment [online]. Available at: <http://www.rusnauka.com/3._KAND_2007/Stroitelstvo/18799. doc.htm> [Accessed 25 September 2013].

Kornilova, T.V., 2002. Experimental psychology: theory and methods. Мoskva.

Lezhava, I.G., Metlenkov, N.F. & Nechayev, N.N., 1980. The organization of spatial modeling in the educational architectural design. Мoskva. 105 p.

Linch, K., 1982. The Image of the City. Perevod s angl. V.L. Glazychieva; Sost. A.V. Ikonnikov; Pod red. A.V. Ikonnikova. Мoskva : Stroyizdat. 328 p., il. Perevod izd.: The Image of the City. The M. I. T. Press.

Lobanov, A.V., 2010. Communication spaces in architecture: genesis, development trends : avtoref. diss. na soisk. uch. st. k. arkh. po spets. 05.23.20 – Teoriya i istoriya arkhitektury, restavratsiya i rekonstruktsiya istoriko-arkhitekturnogo naslediya. Yekaterinburg : GOU VPO «Ural’skaya gosudarstvennaya arkhitekturno-khudozhestvennaya akademiya»; [online]. Available at: <http://tekhnosfera.com/kommunikativnye-prostranstva-v-arhitekture> [Accessed 15 September 2013].

Logvinenko, A.D., 1981. Visual perception of space. Мoskva : Izd. MGU. 224 p.

Lyus, R., Galanter Ye., 1986. Psychological measurements. Мoskva : Mir.

Martin, D., 2002. Psychological experiments. Sankt-Peterburg.

Nechiayev, N.N., 2010. Modeling as creativity: methodological and psychological problems of professional project activities research. Matematicheskaya psikhologiya: shkola V.Yu. Krylova. Pod red. A.L. Zhuravleva, T.N. Savchenko i dr. Moskva : Izd-vo IP RAN.

Nikandrov, V.V., 2003. Experimental psychology. Sankt-Peterburg.

Nikandrov, V.V., 2002. Observation and experiment in psychology. Sankt-Peterburg.

Omel’yanenko, M.V., 1999. Influence of psychological factor on architecture of modern individual dwelling-houses in conditions of Ukraine : avtoreferat dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. arkh. za spets. 18.00.02 – Arkhitektura budivel’ i sporud. Kyyiv : KNUBA. 18 p.

Pankina, M.V., Zakharova S.V., 2011. Ecological design : uchebnoye posobiye. Biysk : Izdatel’skiy dom «Biya». 188 p.; il. P. 16. ISBN 978-5-903-042-67-8.

Papcova, A.K., 2013. Real and symbolic space (essay with the example of Gagauzyeri). Visnyk ONU. Seriya: Psykhologiya. 2013. Т. 18, vyp. 24. Pp. 187–195. ISSN 2304-1609.

Platonov, Yu.P., Metan’yev, D.A., Sergeyev, K.I. & Frezinskaya, N.R., 1984. Spatial organization of research activities in populated area systems. Nauch. red. Yu.P. Platonov. Мoskva : Nauka. 127 p., il.

Polyanychko, O.M., 2008. Peculiarities of open and closed space in regulation of motive action: dys. … kand. psykhol. nauk za spets. 19.00.01 – zagal’na psykhologiya, istoriya psykhologii. Kyyiv. 200 p. : il.

Practice of layout : metod. vkazivky do vykonannya audytornykh ta domashnikh zavdan’ dlya studentiv I kursu bazovoho napryamu 6.1201 “Arkhitektura” spetsial’nostey 120101 “Arkhitektura budivel’ i sporud”, 120102 “Mistobuduvannya”, 120103 “Dyzayn arkhitekturnoho seredovyshcha” ta studentiv zaochnoyi formy navchannya, 2013. Uklad.: Yu.V. Idak, O.V. Mer’ye, Yu.R. Petrovs’ka. L’viv : Vydavnytstvo L’vivs’koyi politekhniky. 26 p.

Puchkov, M.V., 2003. Semiotic principles of architectural space formation : diss. … kand. arkh. po spiets. 18.00.01. Ekaterynburh. 192 p.

Development of layout volumetric-spatial composition by a given plan : Metodychni rekomendatsiyi do praktychnoyi roboty z dystsypliny «Kompozytsiya» dlya studentiv 2 kursu dlya spetsial’nosti 020207 «Dyzayn» dennoyi formy navchannya zi spetsializatsiyeyu «hrafichnyy dyzayn», 2009. Ukl.: T.V. Rytova, O.V. Chepelyuk, N.V. Myrhorods’ka. Kherson: KHNTU. 31 p., il. P. 6.

Svirskaya, T.A., 2001. Automated layout method of architectural design : Diss. k. arkh. po spets. 18.00.01. Мoskva. 212 p.

Semerun, Y.A., Rusevych, T.V., 2013. Correspondence of the architectural space of psycho-somatic peculiarities of children-autistic. Arkhitekturniy visnyk KNUBA. Vyp. 1. Pp. 140–146.

Stepanov, A.V., Ivanova, G.I. and Nechayev N.N. Architecture and Psychology : uchebnoye posobiye dlya vuzov. Moskva : Stroyizdat. 295 p.

Titov, A.L., 2004. The organization of the architectural environment and human behavior : diss. … kand. arkhitektury po spets. 18.00.01. Yekaterinburg : Ural’skaya gosudarstvennaya arkhitekturno-khudozhestvennaya akademiya. 121 p.

Fedorov, V.V., 1997. The problem of perception and symbolic value of space : monografiya. Tver’ : TOT. 54 p. : il. ISBN 5-87049-100-2.

Feyerabend, P., 1986. Selected works on the methodology of science. Мoskva.

Fress, P., 1966. Experimental method. Eksperimental’naya psykhologiya. Pod red. P. Fress, Zh. Piazhe. Vyp. 1, 2. Мoskva, 1966.

Tsukanova, Y.B., 2013. The problem of illusions perception in psychological science. Visnyk ONU im. I.I. Mechnykova. Psykholohiya. 2013. Т. 18. Vyp. 23. Pp. 301–307. ISSN 2304-1609.

Shemyakin, F.N., 1968. Some theoretical research problems of spatial perception and imaginations. Pytannya psykholohiyi, 1968, № 4. Pp.18–28.

Shyffman, Kh.R., 2003. Sensation and perception. An Integrated Approach. 5-е izd. Per. s angl. Z. Zamchiuk. Sankt-Peterburg : Piter. 928 p.: il. ISBN 5-318-00373-7.

Shteynbakh, Kh.E. & Yelenskiy, V.I., 2004. Psychology of living space. Sankt-Peterburg : Riech’. 239 p.

Shubenkov, M.V., 2006. Structure of architectural space : avtoreferat dissertatsii na soiskaniye uchenoy stepeni doktora arkhitektury po spets. 18.00.01 – Teoriya i istoriya arkhitektury, restavratsiya i rekonstruktsiya istoriko-arkhitekturnogo naslediya. Moskva : Moskovskiy arkhitekturnyy institut (Gosudarstvennaya akademiya). 57 p.

Shukova, G.V., 2001. G.I. Chelpanov and the problem of space perception [online]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovaniye. №3(99–111), 2001. Moskva. Pp. 1–11. Available at: <http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUK... XD8qYKHTmeCKgQFjABegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fpsyjournals.ru%2Ffiles%2F2386%2Fpsyedu_2001_n3_Shukova.pdf&usg=AOvVaw1SwwjcOmipVLYmqLcWAo5S> [Date of reference 10 October 2013].