DISCIPLINARY IMAGE OF CITY MORPHOLOGY IN URBAN PLANNING

SA.
2022;
: 83-94
Authors:
1
Department of Urban Planning, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

The morphology of the city is one of the areas of scientific activity that can function in the form of independent teaching in various fields of knowledge and reflect the most general natural connections and relationships that exist. In urban planning, the morphology of a city should be considered with a clearly defined cognitive object – the material structure of the city, and the subject – content and categories of morphological, theoretical and methodological tools. If the problem of the object and subject of city morphology is formulated, then the development of theoretical and methodological tools requires solving. Their content is revealed depending on the function that the morphology of the city can perform in the theory of urban planning, characteristic features, key properties and tasks that can be solved within its limits. The main functions (theoretical, cognitive and methodological), features (durability, fragmentation, depersonalization, rationality and interdisciplinarity) and properties of the theory of morphology of the city are proposed and justified. They are determined, on the one hand, by the integration of knowledge about morphology obtained at the interdisciplinary level into the theory of urban planning, and on the other – by the differentiation (fragmentation) of existing research related to the formation of the material and spatial environment of the city. The main tasks of the city morphology are identified as: 1) description of the formal features of its material structure by morphological concepts and categories; this description is the basis of all urban planning studies; 2) determination of the types of structural elements of the city by morphological feature; 3) justification of the process of forming structural elements of the city in historical retrospect. By the second and third tasks, several aspects of the phenomenon under study arise, which can be reduced to two directions of development of the city's morphology. First, the structural direction (or structural morphology) organizes knowledge about all possible manifestations of morphological types of the material structure of the city, fixed in space and based on synchronicity. The second one, historical direction (or historical morphology) focuses on the change of these types and their comparison in the process of the historical development of the city, and its methodological basis is diachrony. The essence of the processes that reflect the signs of formation, transformation and morphogenesis of the material structure of the city is clarified.

Archer, M., 1994. Realizm i morfogenez. Perevod s anglijskogo O. A. Oberemko. B. : A. F. Filippova, nauchnyj red. Sociologicheskij zhurnal, 4, s. 50-68.
Budanov, V. G., 2003. Evolyuciya disciplinarnogo znaniya kak process mezhdisciplinarnogo soglasovaniya. Sinergeticheskaya paradigma : Chelovek i obshhestvo v usloviyah nestabilnosti, s. 331-340.
Habrel, M. M., 2014. Pidvyshhennya efektyvnosti mistobudivnyh rishen v organizaciyi prymiskih terytorij. Lviv: Spolom.
Gilyarov, M. S., 1964. Sovremennye predstavleniya o gomologii. Uspehi sovremennoj biologii, 57 (2), s. 300-316.
Ginzburg, M. D. ta Kovalenko, S. Ye. 2012. Terminoznavstvo yak mizhdysciplinarna galuz znan. Mezhdisciplinarnye issledovaniya v nauke i obrazovanii, 1K.
Ginzburg, M. D., 2012a. Zasoby formuvannya, fiksuvannya, zberigannya ta peredavannya fahovyh znan. Mezhdisciplinarnye issledovaniya v nauke i obrazovanii, 1.
Drotyanko, L. G., 2000. Fenomen fundamentalnogo i prykladnogo znannya: (Postneklasychne doslidzhennya). Kyiv: Vydavnictvo Yevropejskoho universytetu finansiv, informacijnyh system, menedzhmentu i biznesu.
Idak, Yu. V. ta Lysenko, O. Yu., 2020. Metodyka formuvannya morfologichnogo tezaurusu v mistobuduvanni. Visnyk Nacionalnogo universytetu «Lvivska politehnika». Arhitektura, 2 (2), s. 83-90.
Kasyan, V.I., 2008. Filosofiya. 5-te vydannya. Kyiv: Znannya.
Kolomiyec, N.O., 2016. Konceptualni polozhennya, shho pokladeni v osnovu naukovyh doslidzhen. Visnyk Harkivskogo nacionalnogo tehnichnogo universitetu silskogo gospodarstva imeni Petra Vasylenka, 172, s. 114-125.
Kozlovskyj, Yu., 2012. Zakonomirnosti rozvytku nauky yak metodologichna peredumova modelyuvannya naukovoii diyalnosti. Zbirnyk naukovyh prac, 2, s. 162-169.
Kucheryavyj, V. P., 2001. Urboekologiya. Lviv: Svit.
Pepa, T. V., 2006. Regionalna dynamika i transformaciya ekonomichnogo prostoru Ukrayiny. Cherkasy: Brama-Ukrayina.
Pro Strategiyu stalogo rozvytku «Ukrayina - 2020»: Ukaz Prezidenta Ukrayini, № 5/2015. [online] Kiyiv, 12.01.2015. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#Text> [Accessed 24 October 2021].
Punchenko, O. P., 2014. Metodologichni novaciyi u suchasnomu naukovomu piznanni. Humanitarnyj visnyk ZDIA, 57, s. 27-37.
Ruzavin, G. I., 1978. Nauchnaya teoriya. Logiko-metodologicheskij analiz. M.:Mysl.
Ruzavin, G. I., 2017. Filosofiya nauki. M.: YUNITI-DANA.
Timohin, V., 2013. Mistobudivna teoriya: mizh stilem i metodom. Dosvid ta perspektivi rozvitku mist Ukrayiny, Kulturologichni aspekty mistobuduvannya, 24, s. 87-96.
Filosofskij enciklopedichnij slovnik : enciklopediya, 2002. B.: V.I. Shinkaruk, gol. red. ta in. Kyiv : Abris.
Fomin, I. A., 1997. Osnovy teoriyi mistobuduvannya. Kyiv: Naukova dumka, 1997.
Abaee, M., 2016. Proposing a Typomorphological Urban Planning and Design Methodology for Modification of Agglomerated Urban Fabric. Urban Morphology and the Resilient City : Proceedings of the 23rd International Seminar on Urban Form. July 8-10, 2016 Nanjing China, p. 55-61.
Behzadfar, M., Ghalehnoee, M. and Dadkhah, M., 2017. International Challenges of Smart Cities. Armanshahr Architecture & Urban Development, 10 (20), p. 79-90.
Caniggia, G., & Maffei, G., 2001. Architectural Composition and Building Typology : Interpreting basic building. Translation from Italy by S.J. Frazer. Firenze, Italy : Alinea Editrice.
Curdes, G., 1993. Stadtstruktur und Stadtgestaltung. Stuttgart : Kohlhammer.
Dibble J. et al., 2016. Urban Morphometrics: Towards a Science of Urban Evolution. [online]. Available at : < https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1506/1506.04875.pdf> [Accessed 26 August 2019].
Duarte, J. P., Beirгo, J. N., Montenegro, N. and Gil, J., 2012. City Induction : A Model for Formulating, Generating, and Evaluating Urban Designs. Communications in Computer and Information Science, p. 79-104.
https://doi.org/10.1007/978-3-642-29758-8_5
GIZ The concept, developed especially for Ukraine jointly by Germany and Switzerland, is "Integrated Urban Development in Ukraine".
Idak, Yu., 2021. Establishment and development of morphology as a basic science and its potential in the theory of urban planning. Architectural Studies, 7 (2), с. 173-182.
https://doi.org/10.23939/as2021.02.173
Implementing the new Leipzig charter through multi-level governance. Adopted at the Informal Ministerial Meeting on Urban Matters on 30 November 2020 : [online]. Available at: <https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/brochure/new_leipz... [Accessed 30 January 2022].
Kaya, H. S. and Bölen, F., 2017. Urban DNA : Morphogenetic Analysis of Urban Pattern. ICONARP International Journal of Architecture & Planning, 5 (1), p. 10-41.
https://doi.org/10.15320/ICONARP.2017.15
Kropf, K., 2017. The Handbook of Urban Morphology. UK : John Wiley & Sons.
https://doi.org/10.1002/9781118747711
Marcos, I., 1995. The dynamics of urban form with a view of sixteenth century Lisbon. Nordisk arkitekturforskning, 4, p. 51-63.
Mohanty, S. P., Choppali, U. and Kougianos, E., 2016. Everything you wanted to know about smart cities : The internet of things is the backbone. IEEE Consumer Electronics Magazine, 5 (3), p. 60-70.
https://doi.org/10.1109/MCE.2016.2556879
Roland, B., 1973. Mythologies [1957]. London : Paladin Grafton Books.
The Independent ICT in Schools Commission. Information and Communications Technology in UK Schools, an independent inquiry. London, UK. Author: chair Dennis Stevenson, 1997. Режим доступу: http://rubble.heppell.net/stevenson/ICT.pdf