Principles andfunctions of the State Border guard Service of Ukraine

Автори: 
I. Savenko

The article examines the basic principles on which operates the State Border Guard Service of Ukraine. Separately defined special principles Border Service of Ukraine and submitted their response. The basic ways of improvement of personnel policy in the bodies of border service. Proved that the new structure of the Border Guard Service of Ukraine requires improvement principles of unity of command, centralization and delegation of authority. The main functions of the State Border Service of Ukraine in the context of adequate protection of the state border.

  1. Бандурка О. М. Управління в органах внутрішніх справ України [Текст] : підручник / О. М. Бандурка. — Х. : [б. в.], 1998. — С. 36, 37.
  2. Конституція України: Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2952-VІ від 01.02.2011 р. [Текст]. —К. : ТОВ “ВВП Нотіс”, 2011. — 48 с.
  3. Малюга В. І. Принципи організації та діяльності прокуратури України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 “Судоустрій, прокуратура та адвокатура” / Малюга Віктор Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К. : [б. в.], 2002. — С. 14.
  4. Плішкін В. М. Теорія управління органами внутрішніх справ [Текст] : підручник / В. М. Плішкін ; за ред. Ю. Ф. Кравченка. — К. : Нац. акад. внутр. справ України, 1999. — С. 119.
  5. Посібник з аналізу ризиків [Текст] / М. Майхшак-Чарнецька, В. Банасяк, К. Шиманські ; за ред. Міжнар. організації з міграції. — К. : [б. в.], 2010. — С. 61—63.
  6. Про державну прикордонну службу України [Електронний ресурс] : Закон України № 661-IV від 03.04.2003 р. —Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
  7. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України № 2135-ХІІ від 18.02.1992 р. (із змін. і доп.) // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 1992. — № 22. — Ст. 303.