Генератор псевдовипадкових чисел на обчислювачі кореня квадратного з простого числа

Автори: 
Горпенюк А.Я., Лужецька Н.М.

Подано результати синтезу та дослідження генератора псевдовипадкових чисел на базі обчислювача кореня квадратного з простого числа. Показано, що такий генератор має добрі статистичні характеристики. Запропонований алгоритм обчислення функції кореня квадратного забезпечує високу швидкодію генератора.

1. Силкин Б.И. С корнем квадратным сквозь историю. – М., 1971.  2. Горпенюк, А. Я. Принципи побудови конвеєрних базових вузлів число-імпульсних вимірювальних перетворювачів [Текст, рисунки] / Горпенюк А.Я. // : "Контроль і управління в технічних системах" (КУТС-97). Книга за матеріалами конференції: Том2.-: "Універсум-Вінниця". - 1997. - С. 137-140. 3.  Горпенюк, А. Я. Імітаційне моделювання конвеєрних число-імпульсних функціональних перетворювачів [Текст] / Горпенюк А.Я., Дудикевич В.Б., Лужецька Н.М. // Вісник НУ “Львівська політехніка” – “Автоматика, вимірювання та керування”. - 2005. - №530. - С. 66-75.