Оцінювання пріоритетності коефіцієнтів вагомості для визначення комплексної оцінки компетентності персоналу

Автори: 
Байцар Р.І., Сколоздра М.М.

Запропоновано механізм оцінювання пріоритетності коефіцієнтів вагомості експертним методом та оцінку попарного порівняння пріоритету критеріїв ділових якостей та результативності діяльності персоналу.

1.    Саати Т.К., Кернс К.П. Аналитическое планирование организации. Пер. с анг. – М. Радио и связь, 1991. – 224 с.
2.    Saaty Thomas L. The Analytic Hierarchy Process. New York/ 1980 McGrow – Hill; P. 157.
3.    Петришин І.С. Сертифікаційна модель лічильника газу // Методи та прилади контролю якістю, № 6 – 2000 – С. 54 – 57.
4.    Фомин В.Н. Квалиметрия Управление качеством. Сертификация.– Москва: ЭКМОС, 2000, – 320 с.