Детекція трансгенної сої у вітчизняних харчових продуктах та сортозразках, які вирощуються в Україні

Authors: 

1Похилько С. Ю., 2Степаненко А. І., 1Орябінська Л. Б., 3Карпенко О. Я., 1Дуган О. М., 2Моргун Б. В.

1Національний технічний університет України “Киівський політехнічний інститут”, 
кафедра промислової біотехнології 2Iнститут клітинної біології та генної інженерії НАНУ 3Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології 
 

The aim of the current work was to detect  transgenic soybean in food products and plants grown in Ukraine. Tests developed by us are useful to control the proliferation of GM soybeans among high-quality material and will  allow our country to lay the foundations of their own control of imported and domestic seed and food products containing GM ingredients. 
Метою роботи було виявлення трансгенної сої в продуктах харчування та зерні, що вирощується  в  Україні.  Розроблені  тести  будуть  корисними  для  контролю розповсюдження ГМ сої серед сортового матеріалу нашої країни та дозволять закласти основи  системи  власного  контролю  за  імпортованим  та  вітчизняним  насіннєвим матеріалом і продуктами харчування з вмістом ГМ компонентів. 

1.  Впровадження  методів  оцінки  наявності  та  вмісту  генетично  модифікованих компонентів  у  продуктах  харчування,  кормах  і  парфумерно-косметичних  виробах/[Я. Б. Блюм, М. О. Банникова,  П. А. Карпов  та ін.]. –  Наука  та  іновація., 2008. –  Т4. –  № 2. –  С. 40–48.  2. Картахенський протокол про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття від 11 вересня 2003  року.  Режим  доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_935. 3.  Кверчи М.,  Маццара М. Анализ образцов пищевых продуктов на пресудствие генетическимодифицированых организмов Сессия 7 –  Характеристика  сои Roundup Ready  кукурузы Bt-176//  Всемирная  Организация Здравохранения Европейское Региональное Бюро – 2006. – 21  с. 4. Побережний М. А. Розміщення посівів  сої  в Україні //  Аграрний тиждень  Україна. – 2013. – № 4 (259). –  С. 30–31. 5.  Рішення комісії  про  виведення  на  ринок  генетично  модифікованої  сої (Glycine max L.)  з  підвищеною стійкістю до гербіциду гліфосату відповідно до Дириктиви Ради 90/220/ЄЕС від 3 квітня 1996 р. – Режим  доступу: http://www.minjust.gov.ua/45875. 6.  Якісний  та  кількісний  аналіз  чужурідного генетичного  матеріалу  у  рослинній  сировині  та  продуктах  харчування  за  допомогую  методу полімеразно  ланцюгової  реакції:  метод.рек./Ін-т  клітинної  біологїї  та  генної  інженерії  НАН України, Держ установа”Ін-т харчової біотехнології геноміки НАН України”/[Я. Б. Блюм та ін.]. – К., 2008. – 100 с. 7. Brody, J.R., Kern, S. E. History and principles of conductive media for standard DNA electrophoresis // Anal. Biochem. – 2004. – V.333. – Р. 1–13. 8. Murray M. G., Thompson W. F. Rapid isolation of high molecular weight plant DNA// Nucleic Acids Res. – 1980. – Vol. 8(19). – pp. 4321–4325. 9. http://faostat.fao.org-  Food and Agriculture Organization of the United National.  10. http://www.isaaa.org/-  International Service for the Acquisition of Agri-Biotech applications.  11. http://gmdd.shgmo.org/ – GMO Detection Method Database. 12. http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/ – Europen Union Reference Laboratory for GM Food and Feed.