Формування структури низькоосновних гідросилікатів системи CаO–SіO2–н2о з хімічними додатками при автоклавуванні

Authors: 

Боровець З. І., Пона М. Г., Чекайло М. В., Кобрин О. В.

Національний університет “Львівська політехніка” кафедра хімічної технології силікатів 
 

The influence of the different chemical nature admixtures on the phase formation in the CaO–SiO2–H2O system at the hydrothermal treatment was studied. The mineralized action and the boron and fluorine admixtures influence on the calcium hydrosilicates formation was investigated. 
Вивчено вплив додатків різної хімічної природи на фазоутворення у системі СаО–SiO2–Н2О під час гідротермальної обробки. Досліджено мінералізуючу дію та характер впливу боро- та фторовмісних додатків на процеси утворення гідросилікатів кальцію. 

1.  Пона М. Г.,  Боровець З. І.,  Кобрин О. В.,  Кочубей  В. В. Використання  гідротермальної обробки в технології воластоніту // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. 2012. № 726, – С. 303 – 308. 2. Бутт Ю. М., Рашкович Л. Н. Твердение в’яжучих при повышенных температурах. – М.: Стройиздат, 1965. – 222 с. 3. Примаченко В. В., Сєрова Л. В.,  Деграпуцька Л. О.,  Крахмаль  Ю. О. Склад  шихти  для  виготовлення  легковагових воластонітових  виробів / UA 80013 С2,  МПК  С04B 35/22, опубл. 10.08.2007, Бюл.  № 12,  2007 р.  4.  Примаченко В. В.,  Казначеєва Н. М.,  Крахмаль Ю. О..  Спосіб  виготовлення  синтетичного воластоніту / UA 93092 С2, МПК С04B 35/057, 10.01.2011, Бюл.№ 1, 2011 р. 5. Основные свойства неорганических и органических соединений. Справочник химика. Том второй. – М.: Изд-во “Химия”, 1964. – 1168 с. 6. Методы  физико-химического  анализа  вяжущих  веществ / Горшков В. С.,  Тимашев В. В., Савельєв В. Г.: Учеб. пособие. – М.: Высш. школа, 1981. – 335 с.