Очищення природних вод від амонійного азоту цеолітокерамічними адсорбентами

Автори: 
Солоха І. В., *Мацієвська О. О., Чверенчук А. І., Пона М. Г.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімічної технології силікатів, *кафедра гідравліки і сантехніки 
 

Investigation results of the aqueous solutions purification process from ammonium nitrogen by composite ceramic adsorbent on basis of synthetic NaA zeolite shown in current article. Determined higher effectivity of investigated material within ammonium removal compairing to natural zeolite formations. Given work- and full ionexchange capacities of adsorbent, which allows arguments for its succesfully using in another cation-exchange processes.
Проведено дослідження процесу очищення модельних водних розчинів від амонійного азоту композиційним керамічним адсорбентом на основі синтетичного NaA цеоліту. Встановлено вищу ефективність досліджуваного матеріалу при вилученні амонію в порівнянні з природними цеолітовими породами. Визначено робочу і повну йонообмінні місткості адсорбенту, які дають підстави для його успішного використання в інших процесах катіонного обміну. 
 
 

1. Гумницький, Я.М. Механізм сорбції іонів амонію природними алюмосилікатами [Текст]/ Я.М. Гумницький, В.В. Сабадаш, Г.А. Тижбір// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. -  № 726. – 2011 р. – с. 308-311. 2. Nguen, M.L. Ammonium removal from wastewaters using natural New Zealand zeolites [Текст]/ M.L. Nguen, C.C. Tanner// New Zealand Journal of Agricultural Research. – 1998. – Vol. 41. – P. 427-446. 3. ДСанПіН 2.2.4-171-10. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною. Затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12.05.2010 р., №400. 4. Ставицький, Е.А. Стратегія використання ресурсів питних природних вод для водопостачання  в 2-ох томах [Текст]/ за ред. Е.А. Ставицького, Г.І. Рудька, Є.О. Яковлєва.. – Чернівці: Букрек, 2011. – Том. 2. – С. 323-368. 5. Ivanova, E. Adsorption of ammonium ions onto natural zeolite [Текст]/ E. Ivanova, M. Karsheva, B. Koumanova// Journal of the University of Chemacal Technology and Metallurgy. - 2010 р. –Vol. 45, 3 – P. 295-302. 6. Патриляк, К. Адсорбционные свойства фожазитов, синтезированных in situ в каолиновых гранулах [Текст] / Патриляк К., Яковенко А., Патриляк Л., Выпирайленко В., Лебода Р.,  Скубишевска-Земба Я., Бартош П. // Катализ и нефтехимия. –2000. -№ 5-6. -С. 16-22. 7. Василечко, В. Сорбція Zn(ІІ) на закарпатському клиноптилоліті [Текст]/ В. Василечко, Г. Грищук, М. Сухнацький// Вісник Львівського університету. Серія  хімічна. - 2011 р. –Вип. 52 – с. 148-158. 8. Солоха, І.В. Синтез цеоліту типу NaA з каоліну та кількісна оцінка його виходу [Текст]/ І.В. Солоха, М.Г. Пона, А.І. Чверенчук, О.В. Кобрин// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. -  № 726. – 2011 р. – с. 323-328. 9. Солоха, І.В. Технологічні аспекти отримання керамічних адсорбентів на основі синтетичних цеолітів [Текст]/ І.В. Солоха, Я.І. Вахула, М.Г. Пона, А.І. Чверенчук// Східно-Європейський журнал передових технологій. -2013 р. – Том 4/8 (64). – с. 48-55. 10. ГOСT 4192-82. Вода питьевая. Методы определения минеральных азотосодержащих веществ. 11. Mumpton, F.A. La roca magica: Uses of natural zeolites in agriculture and industry [Текст]/ F.A. Mumpton // PNAS.- 1999. –Vol. 96(7). –P. 3463-3470.

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => weqtajEA3s4M_1whMiso5T929IcoHFxUtpmOjsaRaSo [:db_insert_placeholder_1] => weqtajEA3s4M_1whMiso5T929IcoHFxUtpmOjsaRaSo [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 34.239.173.144 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:4004;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-26 05:29:07.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679797747 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).