Застосування поліакриламідних флокулянтів для розділення глинистих суспензій

Автори: 
Дулеба В.П., Цар І.В, Стадник А.І.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімічної інженерії 

The paper presents the results of research of the separation of suspensions using flocculants based on poly. The essence and process flokuloutvorennya polyacrylamide adsorption on the surface of clay particles, depending on the concentration of solids in suspension and flocculant costs. An optimal concentration of solids in suspension and flocculant consumption at which the highest rate of deposition of solid phase. Наведено результати дослідження процесу розділення суспензій з використанням гідролізованого флокулянта на основі поліакриламіду. Описано механізм флокулоутворення та процес адсорбції поліакриламіду на поверхні глинистих частинок залежно від концентрації твердої фази у суспензії і витрати флокулянта. Встановлено оптимальну концентрацію твердої фази в суспензії та витрату флокулянта, за яких досягається найбільша швидкість осадження твердої фази. 

І. Кульский Л.А., Строкач П.П. Технология очистки природных вод. – К.: Вища шк., 1981. – 328 с. 2. Singh R. P. Charakteristiks of so polimer, polimer-fibre combinations and grafied polymers as drag reducing agents and their industrial application /R.P. Singh, P. Chang, G. V. Reddy, ets.// Drag Reduct.3rd Int Conf. Bristol. – 1984. – P.D4/1-D4/5. 3. Небера В.П. Флокуляция минеральных суспензий.– М.: Недра, 1983. – 288 с. 4. Дулеба В.П. Фільтраційне сушіння осадженого поліакриламіду: дис. канд. техн. наук: 05.17.08. – Львів, 1997.– 175 с.