Динаміка адсорбції a-оксіпропіонової кислоти в апараті колонного типу

Received: April 03, 2017
Accepted: April 03, 2017
Автори: 
В. В. Сабадаш, А. М. Гивлюд, Я. М. Гумницький

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра екології та збалансованого природокористування

Наведено результати експериментальних досліджень динаміки сорбції та
іонообмінного поглинання a-оксіпропонової кислоти цеолітом в апараті колонного
типу. Проаналізовано теоретичний апарат для опису процесів адсорбції . Досліджено
механізм процесу адсорбції і розроблено методи для ідентифікації експериментальних
даних теоретичним моделям. Експериментально досліджено сорбційну ємність цеоліту
щодо молочної кислоти в динамічних умовах. Побудовано вихідні криві динаміки
адсорбції a-оксіпропіонової кислоти цеолітом в апараті колонного типу. Встановлено
взаємозв’язок ступеня насичення сорбенту від критерію Фур’є. Отримані результати
експериментальних досліджень дають змогу визначити коефіцієнти динаміки процесу
адсорбції стічних вод молокопереробних підприємств в апаратах колонного типу. The results of experimental studies of the dynamic of ion exchange adsorption of lactic
acid by zeolite in the periodic conditions are presented. The existing theoretical apparatus for
adsorption processes description was analyzed. Adsorption process mechanism was
investigated and methods for identification of experimental data to theoretical models were
developed. Sorption capacity of zeolite to lactic acid in dynamic conditions was experimentally
investigated. Adsorption capacity of adsorbents was set. The breakthrough curves of
adsorption dynamics of a- oksipropionic acid by zeolite in the column-type apparatus were
built. The interrelation the saturation degree of sorbent to Fourier number was discovered.
The results of experimental studies make it possible to determine the adsorption process of
wastewater milk processing plants in the column-type apparatus. The results of experimental
studies make it possible to determine the coefficients of the dynamic of adsorption process.

1. Сабадаш В. В. Сорбційне очищення стічних вод молокопереробних підприємств від мо-
лочної кислоти // IV Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology-2013). –
Вінниця, 25–27вересня, 2013 // Збірник наукових статтей. – Вінниця: видавництво-друкарня ДІЛО,
2013. – С. 67–70. 2. Гивлюд А. М. Кінетика адсорбції оксіпропіонової кислоти природним цеолі-
том / А. М. Гивлюд, В. В. Сабадаш, Я. М. Гумницький // Наукові праці ОНАХТ. – Одеса, 2014. –
Вип. 45. – Т.2. – С. 25–30. 3. Гумницький Я. М. Сорбційне вилучення амонію з рідкої фази /
Я. М. Гумницький, В. В. Сабадаш // Одеська Національна академія харчових технологій. – Одеса,
2012. – Вип. 41. – Т. 2. – С. 197–200. 4. Петрушка І. М. Кінетика внутрішньодифузійної сорбції
органічних розчинників природними сорбентами / І. М. Петрушка, М. С. Мальований, Я. М. Гум-
ницький // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. –
2012. – № 3(74). – С. 131–134.