Дослідження антиоксидантної активності екстрактів лікарських рослин

Received: April 03, 2017
Accepted: April 03, 2017
Автори: 
К. М. Середюк, Н. Є. Стадницька, О. С. Яремкевич, І. В. Павлюк, І. В. Дякон

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

Досліджено інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) та
окисної модифікації білків (ОМБ) екстрактів зі шроту лікарських рослин материнки
звичайної (Origanum vulgare L.), моркви дикої (Daucus carota), хмелю звичайного
(Humulus lupulus). Порівняно їхні активності з відомим антиоксидантом – аскорбіновою
кислотою. Встановлено, що за дії всіх досліджуваних екстрактів лікарських речовин
спостерігається гальмування вільнорадикальних процесів за двома показниками
оксидативного стресу – ПОЛ та ОМБ, що відображає зниження рівня їх тіобарбітур-
активних продуктів (ТБКАП) та вмісту карбонільних груп (КГ) відносно контролю.  The intensity of lipid peroxidation (LPO) and oxidative modification of proteins (OMР)
by extracts from herbs meal Oregano (Origanum vulgare L.), wild carrot (Daucus carota),
conventional hops (Humulus lupulus) was researched. The comparison of their activities with
known antioxidant ascorbic acid was carried out. It was established that under the influence of
investigated extracts was observed inhibition of free radical processes in two indices of
oxidative stress – LPO and OMР, reflecting the decline in their tiobarbitur-active products
(TBKAP) and the content of carbonyl groups (CG) relative to control.

1. Балоболкин М. И. Роль окислительного стресса в патогенезе сосудистых осложнений
диабета / М. И. Балоболкин, Е. М. Клебанова // Проблемы эндокринологии. – 2000. – Т. 46, № 6. –
С. 29–34. 2. Голиков А. П. Свободнорадикальное окисление и сердечно-сосудистая патология:
коррекция антиоксидантами / А. П. Голиков, С. А. Бойцов, В. П. Михин, В. Ю. Полумисков //
Лечащий врач. – 2003. – № 4. – С. 70–74. 3. Prochazkova D. Antioxidant and prooxidant properties of
flavonoids / D. Prochazkova, I. Bousova, N. Wilhelmova // Fitoterapia. – 2011. – Vol. 82. – P. 513–523.
4. Гончарук Є. Г. Вільнорадикальне окиснення як універсальний неспецифічний механізм пошкоджу-
ючої дії шкідливих чинників довкілля (огляд літератури та власних досліджень) / Є. Г. Гончарук,
М. М. Коршун // Ж-л Акад. мед. наук України. – 2004. – Т. 10, № 1. – С. 131–150. 5. Michiels, C.
Cytotoxicity of linoleic acid peroxide, malondialdehyde and 4-hydroxynonenal towards human fibroblast /
C. Michiels, J. Remacle // Toxicology. – 2004. – Vol. 66, № 2. – P. 225–234. 6. Гиріна О. Перебіг
вільнорадикальних процесів і підбір антиоксидантної терапії при ішемічній хворобі серця /
О. Гиріна, А. Глущенко // Ліки України. – 2003. – № 4. – С. 13–19. 7. Головко М. П. Антиоксидантні
властивості деяких видів рослинної сировини / М. П. Головко, Н. М. Пенкіна, В. В. Колесник //
Восточно-Европейский журнал передовых технологий: сб.науч.тр. – 2011. – Т. 4/6(52). – С. 9–11.
8. Єршов В. В. Пространственно-затрудненные фенолы / В. В. Єршов, Г. А. Никифоров, А. А. Во-
лодькин // Химия, М. – 1972. – 257с. 9. Павлюк І. В. Оптимізація умов технологічного процесу пе-
реробки шроту Origanum vulgare, Daucus сarota, Humulus lupulus / І. В. Павлюк, Н. Є. Стадницька //
Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Хімія технологія речовин та їх застосування. – № 787. –
Львів. – 2015. – С. 244–248. 10. Павлюк І. В. Дослідження біологічної активності вторинного
екстракту зі шроту трави материнки звичайної (Origanum vulgare) / І. В. Павлюк, Н. Є. Стад-
ницька, І. Ясіцка-Місяк, П. П. Вечорек, Г. В. Загорій, О. М. Брезвин, Г. В. Рудик, В. П. Новіков //
Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – № 1(36). – С. 21–24. 11. Pavlyuk, I. A study of the
Chemical Composition and Biological Activity of Extracts from Wild Carrot (Daucus carota L.) Seeds
Waste / Inessa Pavlyuk, Nataliya Stadnytska, Izabela Jasicka-Misiak, Boguslawa Gorka, Piotr
P. Wieczorek, Volodymyr Novikov // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical
Sciences. – 2015. – № 6(2). – Р. 603–611. 12. Лущак В. І. Показники оксидативного стресу.
Тіобарбітурат-активні продукти і карбонільні групи білків / В. І. Лущак, Т. В. Багнюкова,
О. В. Лущак // Укр. біохім. журн. – 2004. – № 3. – С. 136–141. 13. Тимирбулатов Р. Р. Методы
повышения интенсивности свободно-радикального окисления липидосодержащих компонентов
крови и его диагностиеское значение / Р. Р. Тимирбулатов, Е. И. Селезнев // Лаб. деко. – 1981. –
№ 4. – С. 209–211. 14. Lowry O. H. Protein measurement with the Folin phenol reagent / O. H. Lowry,
N. G. Rosebrough, A. L. Farr, R. C. Randall // J. Biol.Chem. – 1951. – 193, № 1. – P.265–275.