Проблеми очищення стічних вод від біогенних елементів та шляхи їх вирішення

Received: April 03, 2017
Accepted: April 03, 2017
Автори: 
Н. Ю. Голець, О. В. Малик, Ю. О. Малик

кафедра екології та збалансованого природокористування,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

Сполуки азоту належать до основних біогенних речовин, що містяться в стічних
водах. Перевищення концентрації цих елементів у водоймах спричиняє зменшення
вмісту розчиненого кисню, токсичний вплив на риб, збільшення біообростань, що
спричиняють корозію систем водопостачання, пришвидшений ріст водної біоти та
фітопланктону, що безпосередньо впливає на погіршення якості води. Вивчено основні
методи запобігання забрудненню водного басейну біогенними елементами стічних вод У
місцях збору ТПВ, а також усебічного досліджено шляхи досягнення цієї мети. Nitrogen compounds are the main nutrients contained in wastewater. Excess
concentrations of these elements in water causes a decrease in dissolved oxygen, toxic effects
on fish, increase bio enmoss, that cause corrosion of water supplysystems, accelerated growth
of phytoplankton and aquatic biota, which directly affects the deterioration of water quality.
to prevent environmental hazards caused by water pollution. The basic metods of preventing
contamination of the water basin nutrient wastewater in areas of solid waste collection was
learned and in detail explored ways to achieve this goal.

1. Варнавская И. В. Анализ условий образования и состава сточных вод полигонов твердых
бытовых отходов / И. В. Варнавская // Экология и промышленность. – 2008. – № 1. – С. 39–43.
2. Голець Н. Ю. Проблеми твердих побутових відходів міста Львова та шляхи їх вирішення /
Н. Ю. Голець, М. С. Мальований // Захист навколишнього середовища. Енергоощадність.
Збалансоване природокористування: тези допов. І міжнар. конгресу, 28–29 травня 2009 р.,
Львів, Україна. – Львів, 2009. – С. 29–30. 3. Гутін О. Вміст важких металів у поверхневих і стічних
водах та грунтах Львівського сміттєзвалища / О. Гутін, О. Гвоздевич та інші // Ресурси
природних вод Картатського регіону (проблема охорони та раціонального використання): зб.
матер. четвертої міжнародної науково-практичноїа конференції. Львів, Україна. – Львів, 2005. –
С. 22–28. 4. Malyk N. Y. Ecological safety of water resources of Ukraine / Nataliya Yulianivna Malyk //
Nauka i Technika w Ochronie srodowiska: miedzynarodowa konferencja studentow i mlodych
pracownikow nauki; 22–23 stycznia 2004 r., Jelenia Gora, Polska. – Jelenia Gora, 2004. – P. 112–118.
5. Дуданова, П. А.Анализ методов очистки воды от соединений азота / П. А. Дуданова; науч. рук.
О. Б. Назаренко // Проблемы геологии и освоения недр: сборник трудов XI международного
симпозиума имени академика М. А. Усова студентов и молодых учёных, посвященного 80-летию
академика, Президента международного горного конгресса, Лауреата государственной премии
СССР М. И. Щадова / Томский политехнический университет (ТПУ), Институт геологии и
нефтегазового дела. – Томск: Изд-во ТПУ, 2007. – С. 641–643. 6. Mulder J.-W. Full-scale application
of the SHARON process for treatment of rejection water of digested sludge dewatering / J.-W. Mulder,
M. C. M. van Loosdrecht, C. Hellinga, R. van Kempen // Water Science &Technology. – 2001. – No. 43 (11). –
P. 127–134. 7. Grunditz C. Development of nitrification inhibition assays using pure cultures of
nitrosomonas and nitrobacter / C. Grunditz, G. Dalhammar // Water Research. – 2001. – No. 35 (2). –
P. 433–440.