Вплив натрію тіоціанату на утворення і властивості полімерної сірки, отриманої кислотним розкладом натрію тіосульфату

Received: March 30, 2017
Accepted: March 30, 2017
Authors: 

З. О. Знак, Р. Р. Оленич

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімії і технології неорганічних речовин

Досліджено вплив натрію тіоціанату на процес кислотного розкладу натрію
тіосульфату, вихід цільового продукту та головні характеристики полімерної сірки:
вміст полімерної складової та зольність. Встановлено, що збільшення концентрації
натрію тіоціанату призводить до зростання виходу і зольності продукту, що погіршує
його властивості. Запропоновано ймовірний механізм реакції взаємодії натрію
тіоціанату з нітратною кислотою з утворенням малорозчинних сполук. Рекомендовано
розчини натрію тіосульфату перед переробленням на полімерну сірку очищувати від
натрію тіоціанату.Effect of sodium thiocyanate on the process of acid decomposition of sodium
thiosulphate, the yield of the target product and the main characteristics of the polymeric
sulfur (the content of the polymer component and ash content.) were investigated. It was
established that the increase in the concentration of sodium thiocyanate leads to increase in
yield and ash content of the product, which degrades its properties. The probable mechanism
of reaction of sodium thiocyanate with nitric acid, which leads to the formation of poorly
soluble compounds, was proposed. It is recommended that solutions of sodium thiosulphate
prior to processing of polymer sulphur were cleaned from sodium thiocyanate.

1. Знак З. О., Гелеш А. Б., Гуглич С. І. Утилізація тіосульфатних розчинів з одержанням
нерозчинної сірки // Вісник Держ. ун-ту “Львівська політехніка” “Хімія, технологія речовин та їх
застосування”. – 1997. – № 333. – С. 19–21. 2. Яворський В. Т., Знак З. О., Гелеш А. Б. Отримання
стабілізованої полімерної сірки кислотним розкладом натрію тіосульфату // Вісник Держ. ун-ту
“Львівська політехніка” “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 1999. – № 361. –
С. 11–15. 3. Антыков А. П. Структура и некоторые свойства “псевдотиоциана” // Журнал
прикладной химии. – 1967. – №11. – С. 2547–2551.