Hydrogen Sulfide Decomposition in Ultrahigh-Frequency Plasma

Authors: 

Victor Yavorsky and Zenoviy Znak

The effect of gas rate on the plasma discharge stability and energy values of hydrogen sulfide decomposition has been established in plasma chemical reactor. Processes taking place in a swirling flow of hydrogen sulfide during its plasmolysis have been analyzed. Plasmotrone basic hydrodynamic model has been suggested.

[1] Menkovsky M. and Yavorsky V. Technolodiya sery. Khimiya, Moskwa 1985. 
[2] Meyer B.: Sulfur, energy and environment. Amsterdam-Oxford-New York 1977.
[3] Kuznetsov A., Kulikova O. and Poddubnui I. Intern. Polym. Sci. and Techn. 2002, 29, 1.
[4] Fomin A., Porfir`eva R. and Kchozin V. Vestn. Kazan. Univ., 2001, 2, 191.
[5] Orlovsky Y.I., Proshin A.I. Izvestiya vyzov. Stroitel`stvo. 2004, 9. 21.
[6]Yavorsky V. Chemistry & chemical technology. 2008. 2, 2. 129.
[7] Znak Z.O. Ekotechnologii I Resursosberezhenie, 2006, 5, 44.      
[8] Znak Z.O., Yavorsky V.T., Olenych R.R. Voprosy Khimii i Khim. Techn., 2005, 3, 66.
[9] Znak Z.O., Yavorsky V.T. Vostochnoevropeisky Zyrn. Peredovuch Technologiy. 2006, 4/3 (22), 76.
[10] Nester S.A., Potapkin B.V., Levitsky A.A. etc. Kinetiko-statiaticheskoe modelirovanie kchimicheskich reaktsiy v gazovom razr`ade. CNIIatominform, Moskva. 1988.
[11] Macheret S.O., Rysanov V.D., Fridman A.A. Zurn. Тechn. Fiziki . 1987. 57. 4. 712.