Модель системи «пласт підземного газосховища — газозбірний пункт»

2010;
: pp. 90 - 95
Authors: 

С. Гладун

Об’єднане диспетчерське управління ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України»

Побудовано модель системи «пласт підземного газосховища — газозбірний пункт» з врахуванням залежності тиску від координати та часу в області свердловини. Сформульовано задачі знаходження режимних параметрів роботи газосховища і наведено алгоритми їх розв’язання.

In work the constructed model of work of system a layer of underground storehouse of gas — gas gathering station taking into account dependence of pressure on co-ordinate and time in the field of a bore. The problem of a finding of regime parametres of work of a gasholder is set and the resulted algorithms their decision are given.

  1. Гладун С., П’янило Я., Притула М. Нестаціонарна дифузія газу в пористих середовищах із зосередженими джерелами // Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології. — 2009. — № 650. — С. 195–199.
  2. Лапук Б. Б. Теоретические основы разработки месторождений природних газов. — Москва-Ижевск: Інститут компьютерных исследований, 2002. — 296 с. 
  3. П’янило Я.Д., Притула М. Г. Дослідження впливу параметрів пласту та привибійної області свердловини на розрахунок дебіту свердловини // Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології. — 2002. —№ 392. — С. 45–49.
  4. Тетерев И.Г., Шешуков Н.Л., Нанивский Е. М. Управление процессами добычи газа. — М.: Недра, 1981. — 248 с.