Моделювання теплових режимів у термочутливому кусково-однорідному шарі з чужорідним тепловиділяючим включенням

2010;
: pp. 84 - 90
Authors: 

В. Гавриш, Д. Федасюк

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра програмного забезпечення

Розглядається стаціонарна осесиметрична нелінійна задача теплопровідності для кусково-однорідного ізотропного в сенсі теплофізичних властивостей шару з чужорідним циліндричним включенням, що нагрівається внутрішніми джерелами тепла з тепловіддачею. Припускається, що на поверхнях спряження відбувається ідеальний тепловий контакт. Запропонована методика розв’язування цієї задачі та її застосування для трьохелементного шару з конкретною залежністю коефіцієнтів теплопровідності від температури.

The steady state axially symmetric nonlinear problem of thermal conduction for piecewise homogeneous isotropic, in the sense of thermophysical properties, layer with foreign cylindrical inclusion which heats at internal thermal source with heat dissipation has been considered. It is supposed that on the contact surface the ideal thermal contact takes place. The methodology of this problem solution and its application for the 3-D layer with the specific dependence of the thermal-conductivity coefficients on temperature has been offered.

  1. Подстригач Я. С. Термоупругость тел неоднородной структуры / Я. С. Подстригач, В. А. Ломакин, Ю. М. Коляно. — М.: Наука, 1984. — 386 с.
  2. Коляно Ю. М. Методы теплопроводности и термоупругости неоднородного тела. — К.: Наукова думка, 1992. — 280 с.
  3. Коляно Ю. М. Температурное поле в многослойном полупространстве с инородным тепловыделяющим цилинд- рическим включением / Ю. М. Коляно, Ю. М. Кричевец, Е. Г. Иваник, В. И. Гаврыш // Промышленная теплотехника. — 16, № 4–6. — С. 30 –34.
  4. Гавриш В. Задача теплопровідності для кусково- однорідного шару із включенням циліндричної форми / В. Гавриш, В. Волос // Вісник Держ. у-ту «Львівська політехніка»: Прикладна математика. — 1998. — № 341. — С. 61 — 68.
  5. Коляно Ю. М. Температурное поле в термочувствительном многослойном полупространстве / Ю. М. Коляно, В. А. Волос, Е. Г. Иваник, В. И. Гаврыш // Инж. — физ. журнал. — 1994. — 66, № 2. — С. 226 — 234.
  6. Ломакин В. А. Теория упругости неоднородных тел. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 1976. — 376 с.
  7. Берман Р. Теплопроводность твердых тел. — М. : Мир, 1979. — 288 с.