Дослідження метрологічних характеристик чутливих елементів кристалооптичних термоперетворювачів на основі танталату літію

2010;
: pp. 245 - 249
Authors: 

М. М. Степаняк, М. В. Степаняк

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра ЕОМ

Досліджено метрологічні характеристики чутливих елементів кристалооптичних термоперетворювачів (ЧЕ КОТП) із танталату літію. Для дослідження вибрано однорідні монокристали без внутрішніх дефектів і напружень. Основними вимогами до монокристалів є якісна обробка граней та правильна їх орієнтація.

The conducted researches of metrological descriptions of sensible elements of crystaloptic temperature sensors (SE COTS) from tantalat lithium. For research homogeneous monocristal without internal defects and tensions got out. High-quality treatment of his verges is the basic requirements to the crystals SE COTS that correct orientation.

 1. Куинн Т. Температура. – М:, Мир, 1985. – 448 с.
 2. Луцик Я.Т., Гук О.П., Лах О.І., Стадник Б.І. Вимірювання температури: теорія та практика. – Львів: Бескид Біт, 2006. – 560 с.
 3. Енциклопедія термометрії / Я.Т. Луцик, Л.К. Буняк, Ю.К. Рудавський, Б.І. Стадник. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2003. – 438 с.
 4. 4. Stadnyk B., Stepanyak M. CRYSTALLOPTIC LASER THERMOMETRY // 6th International Symposium on Temperature and Thamal Measurement in Industry and Science, TEMPMEKO’ 96, Abstract, Torino, Italy, 1996. – Р. 63.
 5. А. с. 1689775 (СССР) МКИ G01K 11/12. Поляризационно-оптический цифровой термометр / М.В. Степаняк, Б.И. Стаднык, П.Г. Столярчук. – Опубл. в БИ., 07.11.91. Бюл. № 5. – С. 41.
 6. Стадник Б.І., Луцик Я. Т., Степаняк М.В. Дослідження метрологічних характеристик чутливих елементів кристалооптичних термопере- творювачів // Тези доп. 8-ї Мiжнар. конф. «Температура 2003. „Тези доп. – Львiв, 2003. – С. 101.
 7. Степаняк М.М., Луцик Я.Т. Розширення можливостей вимірювання температури та частоти обертових об’єктів кристалооптичним методом // Вісн. Нац. ун-ту „Львівська політехніка“. –№ 639: Автоматика, вимірювання та керування. – 2009. – С. 23–31.
 8. Пат. на винахід України № 91663 МПК G01K 13/00, G01P 3/36, G01H 1/00. Пристрій для вимірювання температури та частоти обертових об’єктів / Мих. М. Степаняк, Я.Т. Луцик. – Опубл. в ІБ 10.08. 2010. Бюл. № 15.
 9. Романюк М.О. Кристалооптика. – К., 1997. – С. 432.
 10. А. с. 821960 (СССР) Поляризационно- оптическое устройство для измерения температуры. – Опубл. в 1981, Бюл. № 14.
 11. Степаняк М.В. Оптичні методи вимірювання температури з використанням анізотропних кристалів // Технічні засоби автоматизації вимірів та керування науковими дослідженнями // Вісн. Львів. політехн. ін- ту. – 1992. – С. 87–91.
 12. Степаняк М., Степаняк Мих. / Розвиток кристалооптичного методу вимірювання температури з використанням двох чутливих елементів // Вимірювальна техніка та метрологія: Міжвідомч. наук.-техн. зб. – Львів, 2010. – Вип. 71. – С. 58–63.
 13. Габа В.М., Степаняк М.В., Столярчук П.Г. К вопросу определения методической погрешности поляриза- ционно-оптического термометра // Праці Сьомої мiжнар. наук.-техн. конф. „Електричнi методи та засоби вимiрювання температури: Тези доп. – Львiв, 1992. – С. 34–35.