temperature

Моделювання температурних режимів у плоских елементах мікроелектронних пристроїв із наскрізними чужорідними включеннями

Розглядається стаціонарна задача теплопровідності для ізотропної смуги з наскріз- ним чужорідним теплоактивним прямокутним включенням. За допомогою кусково- лінійної апроксимації температури на краях включення та інтегрального перетворення Фур’є побудовано аналітично-числовий розв’язок задачі з крайовими умовами другого роду. Виконано числові розрахунки температурного поля та проаналізовано їх для заданих геометричних і теплофізичних параметрів.

Спосіб безконтактного вимірювання температури за випроміненням розплаву металу в процесі електрошлакового переплавлення

Розглянуто особливості вимірювання температури розплаву металу в процесі електрошлакового переплаву. Визначено недоліки контактного методу вимірювання температури з використанням термопари. Обґрунтовано доцільність використання термометрів випромінення для вимірювання температури розплаву, запропоновано конструкції зондів із вмонтованими приймачами випромінення. Математично описано особливості вимірювання температури за випроміненням в процесі електрошлакового переплавлення металу.

Моделювання теплового стану в термочутливому елементі потужного світлодіода

Розглянуто стаціонарну нелінійну осесиметричну задачу теплопровідності для термочутливого шару, який нагрівається внутрішніми джерелами тепла і тепловим потоком. Отримано аналітичний розв’язок цієї задачі та виконано числовий аналіз для заданої залежності коефіцієнта теплопровідності матеріалу шару від температури.

Шумова модель вхідного кола шумового термометра на основі інструментального підсилювача

Запропоновано шумову модель вхідного кола шумового термометра на основі інструментального підсилювача, яка описує залежність вихідної напруги підсилювача від шумових параметрів чутливого елемента первинного перетворювача, лінії зв’язку, операційних підсилювачів та резисторів зворотного зв’язку першого каскаду. Отримано математичний вираз еквівалентної сумарної шумової напруги, зведеної до входу шумового термометра.

Моделювання температурних режимів у термочутливому вузлі мікроелектронних пристроїв

Розглядається стаціонарна нелінійна задача теплопровідності для термочутливої смуги, яка нагрівається внутрішніми джерелами тепла і тепловим потоком. Отримано аналітичний розв’язок цієї задачі та виконано числовий аналіз для заданої залежності коефіцієнта теплопровідності матеріалу смуги від температури.

Дослідження метрологічних характеристик чутливих елементів кристалооптичних термоперетворювачів на основі танталату літію

Досліджено метрологічні характеристики чутливих елементів кристалооптичних термоперетворювачів (ЧЕ КОТП) із танталату літію. Для дослідження вибрано однорідні монокристали без внутрішніх дефектів і напружень. Основними вимогами до монокристалів є якісна обробка граней та правильна їх орієнтація.

Дослідження можливості підвищення точності вимірювання температури обертових об’єктів

Виконано дослідження методів та можливості підвищення точності вимірювання температури обертових об’єктів. Розроблено кристалооптичний метод, що дає змогу вимірювати температуру для випадків її швидкої і циклічної зміни та забезпечити дистанційні вимірювання з мінімальним тепловідведенням, а також за наявності електричного потенціалу на об’єктах з одним вікном

Моделювання температурних режимів у термочутливому шарі з тепловиділяючим включенням паралелепіпедної форми малих розмірів

Розглядається стаціонарна нелінійна задача теплопровідності для ізотропного шару з чужорідним тепловиділяючим паралелепіпедним включенням малих розмірів із тепловіддачею. Запропонована методика розв’язування цієї задачі та її застосування для конкретної залежності коефіцієнта теплопровідності матеріалу шару від температури.

Research of the parameters of the modern climate control system in office premises

Measuring and controlling the temperature of the environment in the room is one of the most important measurements that a person makes every day. Temperature measurements are used to control objects where it is important to constantly maintain a certain temperature regime, or where sharp temperature changes can affect the efficiency of the final result of the operation of this object. Remote control of these indicators will allow the management to quickly intervene in the work of the enterprise to eliminate problems that may lead to a loss of the object's productivity.

Theory and Practice of Temperature Measurement by Thermoelectric Transducers

Temperature is one of the main parameters that determine the quantitative and qualitative indicators of products. Therefore, it is difficult to name a field of technology or a branch of industry where it would not be necessary to measure the temperature of solid, liquid, or gaseous substances.