Розподіл обмежених ресурсів засобами СППР

2012;
: pp. 248 - 263
Authors: 

О. Верес, Ю. Верес

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Описано методології планування потреб у ресурсах. Проаналізовано програмні комплекси систем розподілу ресурсів і обґрунтовано потребу в розробленні своєї системи підтримки прийняття рішень. Проведено тестування прототипу СППР розподілу обмежених ресурсів, яка реалізує розроблені моделі та алгоритми.

In the article describes the methodology of planning resource needs. The analysis of software systems and resource allocation systems proved the need to develop their decision support systems. Testing of the prototype DSS allocation of scarce resources, implementing the developed models and algorithms.

  1. Бурков В.Н. Модели и механизмы распределения затрат и доходов в рыночной экономике /В.Н. Бурков, И.И. Горгидзе, Д.А. Новиков, Б.С. Юсупов. – М. : Институт проблем управления, 1996. –61 с. – (Препринт / Институт проблем управления).
  2. Баркалов П.С. Задачи распределения ресурсов в управлении проектами / П.С. Баркалов, И.В. Буркова, А. В. Глаголєв. – М.: ИПУ РАН, 2002. – 65с.
  3. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. / Т. Саати. – М.: Радио и связь, 1993. – 278 с.
  4. Верес О.М., Верес Ю.О., Катренко А.В. СППР з керування розподілом обмежених ресурсів // Інформаційні системи та мережі. Вісник НУ”Львівська політехніка», 2008, № 610. – С. 52–62.
  5. Darryl V. Landvater, and Christopher D. Gray. MRP II Standard System. A handbook for Manufacturing Software Survival. John Wiley & Sons, Inc., 1989.
  6. О’Лири Д. ERP системы. Современное планирование и управление ресурсами предприятия. Выбор, внедрение, эксплуатация / Д. О’Лири / Пер. с англ. Ю. И. Водяновой. – М. : ООО «Вершина», 2004. – 272 с.
  7. Верес Ю. О. Розв’язання задачі управління запасами в системах розподілу обмежених ресурсів // Системний аналіз та інформаційні технології: Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції (26–30 травня 2009 р., Київ). – К. : ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ». – 2009. – С. 274.
  8. Бородулин А. Н. Внутрифирменное управление, учет и информационные технологии. Учебное пособие. / А. Н. Бородулин, А. Ю. Заложнев, Е.Л. Шуремов. – М.: ЗАО «ПМСОФТ», 2006. – 340 с.
  9. Верес Ю.О. Алгоритм розподілу обмежених ресурсів / Ю.О. Верес // Наукові праці Чорноморського державного університет ім. Петра Могили. Серія: Комп’ютерні технології. – 2010. – Вип. 130. – Т. 143. – С. 57–62. 10. Owsiak W. Teoria algorytmów abstrakcyjnych i modelowanie matematyczne systemów informacyjnych / Owsiak W., Owsiak A., Owsiak J. – Opole: Politechnika Opolska, 2005. – 275 s. 11. Катренко А. В. Системний аналіз / А. В. Катренко. – Львів: Новий світ, 2009. – 396 с.