Адаптивний алгоритм формування математичної моделі газотранспортної системи

2013;
: pp. 333 - 337
Authors: 

Н. Притула

ТОВ «Математичний центр»,
 Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України

Розглядається задача знаходження режимних параметрів роботи газотранспортної системи, яка зводиться до розв’язання системи рівнянь у частинних похідних методом скінченних елементів. На стійкість знаходження розв’язку суттєво впливає крок за часовою координатою. Запропоновано адаптивний алгоритм зменшення впливу величини кроків на стійкість розв’язку. Крім цього, запропоновано алгоритм зменшення часу розв’язування режимних задач способом редагування технологічних схем – моделі структури системи транспортування газу.

The problem of finding of operation modes parameters of a gas transmission system which is reduced to solving of partial differential equations set by a finite element method is considered. Fastness of a decision finding is influenced significantly by a step of hour coordinate. The adaptive algorithm of influence reduction of steps size on a decision fastness is offered. The algorithm of solving time reduction of operation modes tasks by way of technological schemes editing – models of gas transportation system structure is besides offered.

  1. Панкратов В.С. Автоматизированная система диспетчерского управления ГТС / В.С. Панкратов, А.С. Вербило. – М.: Изд-во ООО «ИРЦ Газпром», 2002. – 98 с.
  2. Сарданашвили С.А. Расчетные методы и алгоритмы / С. А. Сарданашвили. – М.: Нефть и газ, 2005. – 577 с.
  3. Селезнев В. Е. Методы и технологии численного моделирования газопроводных систем / В. Е.Селезнев, В. В.Алешин, Г. С. Клишин. – М.: Эдиториал УРСС, 2002. – 448 с.
  4. Бобровский С. А. Трубопроводный транспорт газа / С. А. Бобровский, С. Г. Щербаков, Е. И. Яковлев. – М.: Наука, 1976. – 475 с.
  5. Сінчук Ю. Моделювання роботи кранів на магістральних газопроводах / Ю. Сінчук, Н. Притула, М. Притула // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ю- терні науки та інформаційні технології. – Львів. – 2010. – № 663. – С. 216–222.
  6. Сінчук Ю., Притула Н., Притула М. Моделювання нестаціонарних режимів газових мереж // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів. – 2010. – № 663. – С. 128–132.