Використання кластерного аналізу для виділення експозиційно-орографічних груп ялинових деревостанів українських Карпат

2017;
: pp. 239-249
Accepted: March 28, 2017
Authors:
1
Ukrainian National Forestry University

Theoretical framework and methodological approaches to clustering mountain spruce stands Ukrainian Carpathians in the group with regard exposition-orographic characteristics include their location and types of site conditions. According to the research groups of the combined effect types site conditions and exposition-orographic characteristics slopes the peculiarities of growth and established trends and patterns of the dynamics of the main assessments indicators of mountain spruce forests stands of Ukrainian Carpathians. Based on mathematical and statistical analysis assessments indexes performed division investigated stands the allocated performance orographic-exposition groups of the types of site conditions С2-С3 and D2-D3 and developed and presented their graphic interpretation.

1. Гриник Г. Г., Пукман В. В. Аналіз впливу зміни кліматичних показників на санітарний стан ялинових деревостанів в Українських Карпатах // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.14. – С. 271–285.

2. Гриник Г. Г., КалинюкЮ. В. Дослідження впливу орографічних чинників на лісівничо-таксаційні показники гірських ялинників (на прикладі деревостанів ДП “Брустурянське ЛМГ” Закарпатського ОДУЛМГ) // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.1. – С. 49–56.

3. Гриник Г. Г., Калинюк Ю. В. Вплив орографічних чинників на товарну структуру гірських ялинників // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. –2011. – Вип. 21.2. – С. 15–21.

4. Гриник Г. Г. Лісівничо-таксаційна характеристика ялинових деревостанів Українських Карпат з урахуванням особливостей рельєфу // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.12. – С. 12–24.

5. Гриник Г. Г. Лісівничо-таксаційні особливості та динаміка складу гірських ялинників Українських Карпат // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.15. – С. 41–57.

6. Гриник Г. Г. Експозиційно-орографічні моделі місцеположень оптимально-продуктивних деревостанів ялини європейської в Українських Карпатах // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. –20012. – Вип. 22.9. – С. 19–24.

7. Гриник Г. Г. Порівняльна характеристика експозиційно-орографічних моделей оптимально-продуктивних місцеположень ялинових, букових і ялицевих деревостанів в Українських Карпатах // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. –Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.11. – С. 14–21.

8. Гриник Г. Г. Дослідження впливу орографічних чинників на лісівничо-таксаційні показники та товарну структуру гірських ялинників // 60-а наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, наук. працівників, докторантів та аспірантів за підсумками наук. діяльності у 2010 році: тези доп, 4–6 трав. 2011 р. – Львів, 2011. – C. 40–43.

9. Драйпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ: в 2-х кн. [пер. с англ.] // изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1986. – Кн. 1 – 366 с.

10. Лакида П. І., Атаманчук Р. В. Прогноз росту та продуктивності модальних деревостанів берези повислої в Українському Поліссі: монографія. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришко В. М., 2014. – 135 с.

11. Лакида П. І., Терентьєв А. Ю., Василишин Р. Д. Штучні соснові деревостани Полісся України – прогноз росту та продуктивності: монографія. – К.: ФОП Майдаченко І. С., 2012. – 171 с.

12. Лакин Г. Ф. Биометрия. – Изд. 4-е, [перераб. и доп.]. – М.: Высш. школа, 1980. – 293 с.

13. Шмойлова Р. А., Минашкин В. Г., Садовникова Н. А. Теория статистики: учебник. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 656 с.