Volume 864, Number 1, 2017

In this Number

(39 papers)
V. Foltovych, M. Korobchynskyi, Liliia Chyrun, Victoria Vysotska
ст. 7-19
V. S. Lenko, Volodymyr Pasichnyk, Yurii Shcherbyna
pp. 157-168