Регулювання напору в гідравлічній системі

Authors: 

Орел В.І.

The problem of the pressure control in the pipeline of hydraulic system is solved. An analysis of the regulating characteristics of the pipeline pressure adjusting the factors of energy saving.

1. Дейч М.Е. Гидрогазодинамика: Учеб. пособие для вузов / М.Е. Дейч, А.Е. Зарянкин. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 384 с.
2. Повх И.Л. Гидродинамика труб переменного сечения / И.Л. Повх, Н.В. Финошин // Инж.-физ. журн. – 1992. – Т. 62, № 4. – С.525-533.
3. Суходоля Олександр. Енергоощадні заходи на помпових станціях / О. Суходоля // Ринок інсталяцій. – 2003. – №1. – С.8–11.
4. Чернюк В.В. Регулювання тиску в гідравлічних і пневматичних системах / В.В. Чернюк // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. – 2000. – № 404. – С.14–18.
5. Гоппе Г.Г. Методы и технические средства энерго- и ресурсосберегающего управления турбомеханизмами : автореф. дисс. … д-ра техн. наук: спец. 05.13.06 «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами
(промышленность)» / Г.Г. Гоппе; ГОУ ВПО “Иркутский государственный университет путей сообщения” ФАЖТ России. – Иркутск, 2009. – 36 с. – Режим доступу: www.oldvak.ed.gov.ru/common/img/uploaded/files/vak/announcements/techn/2....
6. Чернюк В.В. Регулювання інтегральних параметрів напірних потоків рідин гідродинамічно активними додатками : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук: спец. 05.23.16 «Гідравліка та інженерна гідрологія» / В.В. Чернюк; Київський національний університет будівництва й архітектури. – К., 2010. – 38 с.
7. Щербинин Э.В. Струйные течения вязкой жидкости в магнитном поле / Э.В. Щербинин. – Рига: Зинатне, 1973. – 304 с.
8. Кулик В.М. Влияние молекулярной массы полиэтиленоксида на динамику снижения сопротивления / В.М. Кулик // Инж.-физ. журн. – 1998. – Т.71, № 3. – C.491–495.
9. Чернюк В.В. Стабілізація витрати рідини, що витікає з резервуару при змінному напорі / В.В. Чернюк, В.М. Жук // Вісник Держ. ун-ту “Львівська політехніка” “Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація”. – 1996. – №304. – С.76–80.
10. Хуссейн М.Н.А. Улучшение параметров работы нефтепроводов путем применения противотурбулентных присадок : автореф. дисс. на соискание ученой степени кандидата технических наук: спец. 25.00.19 «Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ» / М.Н.А. Хуссейн; Уфимский государственный нефтяной технический университет. –
Уфа, 2009. – 22 с. – Режим доступу: www.dev.scholar.ru/speciality.php?page= 4&spec_id=38.
11. Орел В. Регулювання витрати рідини у гідравлічній системі введенням у потік додатків / В. Орел // Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" “Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація”. – 2002. – № 460. – С.172–175.

 

Орел В. І. Регулювання напору в гідравлічній системі / В. І. Орел // Теорія і практика будівництва : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України ; відповідальний редактор З. Я. Бліхарський. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 281–284. – (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 755). – Бібліографія: 11 назв.