Silicium organic coatings for thermal and fire-protection of reinforced concrete

Автори: 
Gyvlyud М.M., Demidchuk L.B., Smolyak D.V.

Research conducted in the article investigates phase and structural modifications in the process of protective coating forming while heating. There are examined patterns of processes of interaction between silicium organic compounds based on the rich polymethylphenylsiloxane with oxide excipients as well as opportunities of their utilization for high-temperature and fire-protection of constructions made of reinforced concrete.

1. Sharafyev R. H. Ohnezashchytnыe pokrыtyya metallycheskykh konstruktsyy / R.H. Sharafyev. F. N. Suleymanov, Y. R. Suleymanov // Yntellektyka. Lohystyka. Systemolohyya: sbornyk nauchnыkh trudov ChNTs RAEN. - 2003. - Vыp. 10. – S. - 103-111.
2. Polyfunktsyonal'nыe эlementoorhanycheskye pokrыtyya / pod obshch. red. A. A. Pashchenko. - K.: Vyshcha shkola, 1987. - 198 s.
3. Demydchuk L. B. Ohnestoykye zashchytnыe pokrytyya metallycheskykh poverkhnostey / L. B. Demydchuk, M. M. Hyvlyud, Y.A. Lobaev // Nauchnыy Ynternet-zhurnal akademyy AHPS MChS Rossyy: № 4(44) – M., 2012 h.
4. Hyvlyud M. M. Doslidzhennya vplyvu fazovoho skladu na termo- i zharostiykist' napovnenykh sylitsiyelementorhanichnykh zakhysnykh pokryttiv / M. M. Hyvlyud. I. V. Yemchenko Y Naukovi visti NTUU «KPI». - 2007. - №4 (56). - S. 115-120.

Gyvlyud М. M. Silicium organic coatings for thermal and fire-protection of reinforced concrete / М. M. Gyvlyud, L. B. Demidchuk, D. V. Smolyak // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". - 2014. - № 781. - С. 46-49.