Volume 781, 2014

In this Number

(41 papers)

Bula S.S., Boiko R.O., Lysyuk S.А., Kurtyak Y., Fall Y.

Kędziora K., Piasek J., Szerement J., Ambrożewicz-Nita A.

Krivenko P.V., Runova R.F., Rudenko I.I.

Kropyvnytska T.P., Sanytsky M.A., Kotiv R.M., Gogol M.M.

Маrushchak U.D., Rusyn B.G., Маzurak Т.А.

Matsuska O.V., Humnytskyy Y.M., Suhorska O.P.

Mazurak А.V., Kovalyk І.V., Mehaylechko V.О., Sadovyi М.V., Ambroziak P.

Mazurak O., Mazurak A., Marushchak U.D., Pozniak O.R.

Petrushka I.M., Pashuk A.V., Tarasovych O.D.

Poznyak O.R., Kirakevych I.I., Stechyshyn M.S.

Sanytsky М.A., Kropyvnytska Т., Rusyn B., Geviuk І.

Szerement J., Ambrożewicz-Nita A., Kędziora K., Piasek J.

Tershak B.А., Stavichny J.M., Plytus М.М., Prytula L.J., Kovalchuk М.B.

Voznyak O., Shapoval S., Pona O., Vengryn I.

Zhelyh V.М., Kozak Сh.R., Furdas Yu.V., Spodiniuk N.A., Dzeryn O.I.