NEW CONSTRUCTIVE FORM OF RIGID CONNECTION OF SITECAST REINFORCED CONCRETE CEILING TO CONCRETE FILLED TUBE COLUMN

2017;
: 126-130
1
Lviv Polytechnic National University, Department of building construction and bridges
2
Lviv Polytechnic National University, Department of building construction and bridges

Basing on existent concrete filled tube to reinforced concrete ceiling joining constructive form research and investigation in reinforced concrete area analyzing, the new constructive form of rigid connection of concrete filled tube to sitecast reinforced concrete ceiling, which is enhanced by using steel rigid element which consists of vertical steel plates, which cross column concrete core, and welded to steel tube was offered. For providing the rigid connection with concrete filled tube column, construction of ceiling includes the stripes of external steel plate reinforcing, welded to steel rigid element and to concrete filled tube column’s steel casing. The comparative finite element modeling (FEM) analysis of tension-strain conditions of sitecast reinforced concrete ceiling construction with 477mm diameter concrete filled tube columns with soft and rigid conditions of joining of ceiling and column and using the stripes of external steel plate reinforcement in case of rigid connection was made using the Robot Structural Analysis. The first model included the regular sitecast reinforced concrete ceiling. The second model included the reinforced concrete ceiling with external steel plate reinforcement, modeled by equivalent rigidness finite elements. The comparative FEM proved the effectiveness of offered constructive decision by decreasing the bending moments in plate middle area on 42%.

1. Luksha L. K. Prochnost trubobetona [Concrete filled tube strength]. Minsk, Vysshaya shkola, 1977. – 96p. [in Russian]. 2. Storozhenko L. I. Trubobetonnye konstruktsii [Concrete filled tube construction]. Kyiv, Budivelnyk, 1978. – 80 p. [in Ukrainian]. 3. Klymenko F. Stalebetonnye konstruktsii s vneshnim polosovym armirovaniem [Steel reinforced concrete constructions with external plate reinforcement]. Kyiv, Budivelnyk, 1984. – 83 с. [in Russian]. 4. DBN В.2.6-160:2010. from 1th November 2011. Kiev: National standard of Ukraine [in Ukrainian]. 5. Eurocode 2: EN 1992-1-1: Design of concrete structures. 6. Alostaz Y., Schneider S. Connections to concrete-filled steel tubes. University of Illinois, 1996. – 311 p. 7. Patent RF No. 43892, Е04В 5/43, 5/44 “Stykovoye soyedinenie bezbalochnoho zhelezobetonnoho perekrytiya s kolonnoy”[The joint connection of girderless reinforced concrete ceiling with column] [in Russian]. 8. Patent RF № 2187607, Е04В 5/43 “Bezbalochnoye perekrytiye”[Girderless ceiling][in Russian]. 9. Kushchenko V., Halushchak Y. Analiz suchasnoho dosvidu proektuvannya budivel z zastosuvannyam trubobetonnykh elementiv [The analysis of modern experience in building designing with concrete filled tube elements application] // National university “Lviv polytechnic” Visnyk – 2016. – No. 844 : Theory and practice of building. – pp. 120–126. [in Ukrainian]. 10. Patent UA No. 111545, Е04В 5/43, 1/04 “Vuzol zyednannya trubobetonnoi kolony z monolitnym zalizobetonnym perekryttyam” [The connection of conctere filled tube with sitecast reinforced concrete ceiling] [in Ukrainian].