Volume 877, 2017

In this Number

(43 papers)
Orest Voznyak, I. Sukholova, Kh. Myroniuk
25-32
B. Kovalchuk, Ya. Rymar, Z. Blikharskyy , P. Kholod
109-114
Tetiana Kropyvnytska, H. Ivashchyshyn, M. Kotiv, М. Chekaylo
121-125
U. Маrushchak, Myroslav Sanytsky, Sergij Korolko
137-143
I. Melnyk, V. Sorokhtey, T. Prystavskyy, R. Grushka
144-150
V. Orel , N. Potsiurko
151-159
Oksana Pozniak, V. Melnyk , I. Zavadskyy , A. Melnyk
160-165
Yu. Sobko , O. Panchenko , A. Sinyakin , D. Tarnopolskij , V. Vitruk , O. Коt , O. Vojcehivskyj , D. Bajda
191-198
S. Solodky , Nataliia Topylko, Yura Turba , O. Hrymak , Yurii Novytskyi
199-205
B. Tyrchyn, Z. Blikharskyy , P. Vegera, T. Shnal
212-217
R. Bašková , A. Ňarjaš
235-240
V. Kozlejova , V. Kvocak , D. Dubecky
251-255
P. Mesároš , J. Talian , J. Smetanková
256-260
R. Nagy
261-265
T. Polanský , M. Tomko , S. Kmeť
273-278