APPLICATION OF THE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR EVALUATION OF THE INNOVATION ACTIVITY LEVEL IN THE WESTERN UKRAINE REGIONS

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

The innovative development of enterprises and regions of Western Ukraine in the sphere
of industry is investigated in this scientific paper, taking into account theoretical approaches
and concepts of the innovation activity development.
The introduction of innovative technologies contributes to the sustainable development of
regions of Ukraine in accordance with international agreements, the economical use of their
resources, and the increase of efficiency of enterprises and organizations. The basis for
implementing the effective innovative management is the objective evaluation and analysis of
the innovative activity level of the regions on the basis of a well-established accounting of their
efficiency of innovation activities effectiveness. The article deals with the using of
mathematical, informational and computer systems for modeling and forecasting the results of
innovation activities of the regions in the sphere of industry. To improve the innovative
management, an example of using the methodology for evaluation of the innovation activity
level in the regions of Western Ukraine by using the analytic hierarchy process is given. The
conducted researches using this method allowed to reorganize the regions by quantitative
evaluation of innovation activity level and to identify those criteria, which will allow increasing
the innovation activity efficiency of regions and enterprises.
Key words: innovation development, innovation management, innovation activity,
analytic hierarchy process, innovation activity criterion, hierarchical model, vector of
priorities.

1. Prohrama ekonomichnykh reform na 2010-2014 roky «Zamozhne suspilstvo, konkurentospromozhna ekonomika, efektyvna derzhava» [Program of Economic Reforms for 2010-2014 «A prosperous society, a competitive economy, an effective state»]. Retrieved from: http://www.president.gov.ua/content/ker-program.html.
2. Heiets, V. M., & Ostashko, T. O. (Eds.). (2016). Implementatsiia Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta YeS: ekonomichni vyklyky ta mozhlyvosti: nauk. dopovid [Implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU: Economic Challenges and Opportunities: Scientific report], Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy. 184 p.
3. Pro Rekomendatsii parlamentskykh slukhan na temu «Stratehiia innovatsiinoho rozvytku Ukrainy na 2010-2020 roky v umovakh hlobalizatsiinykh vyklykiv» [About the Recommendations of the Parliamentary Hearings on the theme "Strategy of Innovation Development of Ukraine for 2010-2020 in the conditions of globalization challenges"], Postanova Verkhovnoi rady Ukrainy - Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from: http://www.zakon.rada.gov.ua.
4 Petrovych, I. M. (2008). Orhanizatsiinoekonomichni zasady pryskorennia innovatsiinykh protsesiv u promyslovosti Ukrainy [Organizational and Economic Principles of Accelerating of Innovation Processes in Ukrainian Industry]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» «Problemy ekonomiky ta upravlinnia». - Bulletin of Lviv Polytechnic National University «Problems of Economics and Management», 628, pp. 3-10.
5. Illiashenko, S. M. (2003). Upravlinnia innovatsiinym rozvytkom. Problemy, kontseptsii, metody [Management of innovative development. Problems, concepts, methods], Sumy: VD «Universytetska knyha» 278 p.
6. Porter, М. E. (1986). Competition in Global Industries. Boston: Harvard Business School Press.
7. Dunning, J. H. (1990). Globalization of Firms and the Competitiveness of Nation. Institute of Economic Research, Lund University.
8. Kutsenko, T. M. (2012). Teoretychni osnovy formuvannia stratehii innovatsiinoho rozvytku v konteksti intensyfikatsii innovatsiinykh protsesiv [Theoretical bases of formation of innovative development strategy in the context of innovative processes intensification]. Marketynh i menedzhment innovatsii. - Marketing and management of innovations, 4. pp. 308-317.
9. Fedulova, L. (2012). Kontseptualna model innovatsiinoi stratehii Ukrainy [Conceptual model of innovation strategy of Ukraine]. Ekonomika i prohnozuvannia. - Economics and forecasting, 1. pp. 87-100.
10. Chukhrai, N. I. (Eds.). (2012). Vzaiemodiia uchasnykiv innovatsiinoho protsesu u lantsiuhu vartosti [Interaction of participants in the innovation process in the value chain], Lviv: Vyd-vo Lviv. politekhniky, 352 p.
11. Karyi, O. I. (2009). Innovatsiinyi rozvytok mista [Innovative City Development]. Ekonomichni nauky. Seriia «Rehionalna ekonomika»: zb. nauk. pr. - Economics. Series «Regional economy»: a bulletin of scientific works. pp. 129-143.
12. Kulinich, T. V. (2010). Investytsiina pryvablyvist vyrobnychohospodarskykh struktur rehionu (metody otsinky ta rehuliuvannia) [Investment attractiveness of production and economic structures of the region (methods of evaluation and regulation)], Lviv, 210 p.
13. Rachynska, H. V., & Lisovska, L. S. (2008). Vyznachennia ta otsiniuvannia innovatsiinoi pryvablyvosti pidpryiemstv [Identification and evaluation of innovative attractiveness of enterprises]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» «Problemy ekonomiky ta upravlinnia». - Bulletin of Lviv Polytechnic National University «Problems of Economics and Management», 628, pp. 272-276.
14. Kopets, G. R. (2013). Innovatsiinyi rozvytok u sferi upravlinnia enerhoefektyvnistiu u mistakh Ukrainy [Innovative development in the field of energy efficiency management in Ukrainian cities]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» «Problemy ekonomiky ta upravlinnia». - Bulletin of Lviv Polytechnic National University «Problems of Economics and Management», 754, pp. 172-178.
15. Kulyniak, I. Ya., & Rizhko, I. A. (2013). Analiz innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv zakhidnoho rehionu Ukrainy [Analysis of innovative activity of enterprises of the western region of Ukraine]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» «Problemy ekonomiky ta upravlinnia». - Bulletin of Lviv Polytechnic National University «Problems of Economics and Management», 754, pp. 26-33.
16. Ishchuk, S. O. & Sozanskyi, L. I. (2017). Promyslovist Ukrainy ta Polshchi: porivnialna otsinka konkurentnykh perevah [Industry of Ukraine and Poland: Comparative Assessment of Competitive Advantages]. Rehionalna ekonomika. - Regional economics. 1. pp. 72-81. https://doi.org/10.15407/econindustry2018.01.044
17. Saaty, T. (1993). Pryniatye reshenyi. Metod analyza yerarkhyi [Making decisions. Analytic hierarchy process]. M.: Radyo y sviaz, 278 p.
18. Skiter, I. S., Tkalenko, N. V., & Trunova, O. V. (2011). Matematychni metody pryiniattia upravlinskykh rishen [Mathematical methods of making managerial decisions]. Chernihiv: ChDIEU, 250 p.
19. Trunova, O. V. (2013). Zastosuvannia metodu saati pry pryiniatti upravlinskykh rishen [Application of SAATY method when making managerial decisions]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Pedahohichni nauky. - Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University. Pedagogical sciences, 108.1. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_1_108_34.
20. Naukova ta innovatsiina diialnist Ukrainy, 2016 r. [Scientific and innovation activity of Ukraine, 2016], Statystychnyi zbirnyk. - Statistical collection. K.: DP «Informatsiino-vydavnychyi tsentr Derzhstatu Ukrainy», 140 p