МЕТОД АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ РЕГІОНІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"

У статті досліджено інноваційний розвиток підприємств та регіонів Західної України у сфері промисловості, зокрема з урахуванням теоретичних підходів і концепцій розвитку інноваційної діяльності. Впровадження інноваційних технологій сприяє сталому розвитку регіонів України згідно з міжнародними угодами, економним використанням його ресурсів, підвищенням ефективності діяльності підприємств та організацій. Основою для впровадження ефективного інноваційного менеджменту є об’єктивне оцінювання та аналізування рівня інноваційної активності регіонів на основі налагодженого обліку результативності їхньої інноваційної діяльності. У статті розглянуто використання математичних, інформаційно-комп’ютерних систем для моделювання та прогнозування результатів інноваційної діяльності регіонів у сфері промисловості. Для удосконалення інноваційного менеджменту показано приклад застосування методики оцінювання рівня інноваційної активності регіонів Західної України методом аналізу ієрархій. Проведені дослідження за цим методом дозволили проранжувати регіони за кількісною оцінкою рівня інноваційної активності та виявити ті критерії, урахування яких дасть змогу підвищити ефективність інноваційної діяльності регіонів та підприємств зокрема.

1. Програма економічних реформ на 2010–2014 роки « Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Retrieved from: http://www.president.gov.ua/content/ker-program.html. 2. Геєць В. М.,  Осташко Т. О., (2016) Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та можливості. Наук. доповідь  Інститут економіки та прогнозування НАН України, 184. 3. Про Рекомендації парламентських слухань на тему «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів», Постанова Верховної ради України від 21.10.2010 № 2632-VI Retrieved from: http://www.zakon.rada.gov.ua. 4. Петрович Й. М. (2008) Організаційно-економічні засади прискорення інноваційних процесів у промисловості України, Вісник Національного університету « Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління», № 628, 3–10. 5. Ілляшенко С. М. (2003) Управління інноваційним розвитком. Проблеми, концепції, методи, Суми: ВД «Університетська книга», 2003, 278. 6. Porter М. E. (1986) Competition in Global Industries, Boston: Harvard Business School Press. 7. Dunning J. H. (1990) Globalization of Firms and the Competitiveness of Nation, Institute of Economic Research, Lund University. 8. Куценко Т. М. (2012) Теоретичні основи формування стратегії інноваційного розвитку в контексті інтенсифікації інноваційних процесів, Маркетинг і менеджмент інновацій, № 4. 308–317. 9. Федулова Л. (2012) Концептуальна модель інноваційної стратегії України, Економіка і прогнозування. № 1. 87–100. 10. Чухрай Н. І., (2012) Взаємодія учасників інноваційного процесу у ланцюгу вартості. Монографія / за наук. ред.; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т «Львів. політехніка», Громад. акад. наук в м. Лодзь, Польща. Л.: Вид-во Львів. політехніки, 352. 11. Карий О. І. (2009) Інноваційний розвиток міста, Економічні науки. Серія «Регіональна економіка»: зб. наук. пр. / Луц. нац. техн. ун-т. Луцьк, 129–143. 12. Кулініч Т. В. (2010) Інвестиційна привабливість виробничогосподарських структур регіону (методи оцінки та регулювання), монографія; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. – Л., 2010. 210. 13. Рачинська Г. В., Лісовська Л.С., (2008) Визначення та оцінювання інноваційної привабливості підприємств, Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Проблеми економіки та управління, № 628 272–276. 14. Копець Г. Р. (2013) Інноваційний розвиток у сфері управління енергоефективністю у містах України, Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Проблеми економіки та управління., № 754, 172–178. 15. Кулиняк І. Я., Ріжко І. А., (2013) Аналіз інноваційної діяльності підприємств Західного регіону України, Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління, № 754. 26–33. 16. Іщук С. О., Созанський Л. Й., (2017) Промисловість України та Польщі: порівняльна оцінка конкурентних переваг, Регіональна економіка, № 1. 72–81. 17. Саати Т. (1993) Принятие решений. Метод анализа иерархий, М.: Радио и связь, 278. 18. Скітер І. С., Ткаленко Н. В., Трунова О. В., (2011) Математичні методи прийняття управлінських рішень, Навч. посіб. Чернігів: ЧДІЕУ, 2011, 250. 19. Трунова О. В. (2013) Застосування методу Сааті при прийнятті управлінських рішень, Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. Вип. 108.1. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ VchdpuP_2013_1_108_34. 20. Наукова та інноваційна діяльність України, (2017)  2016 р.: Статистичний збірник. К.: ДП «Інформаційно-видавничий центр Держстату України», 140.