HEALTH RESORT ACTIVITY: MARKET OF HEALTH RESORT SERVICES IN REGIONS OF UKRAINE

1
Lviv Politechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

The essence of the health resort complex is revealed in the article. Peculiarities of the
subjects of health resort activity in the context of their orientation, belonging, socio-economic
effect, influence on related areas, global role, and subordination are described.
The typology of subjects of health resort activity in the current normative-legal acts is
investigated. The difference in approaches to the selection of types of health resorts by a
number of institutions of Ukraine is described.
According to the statistical bulletin «Collective means of placement» a system of
indicators for the evaluation of the regional market of health resort services is formed. By
using the methods of cluster analysis, the regions of Ukraine are systematized and ranked
according to the development of the market of health resort services in 2016. The
disproportion and asymmetry of the regional market of health resort services are proved.
Key words: health resort activity, collective accommodation facilities, cluster analysis,
market of health resort services, specialized means of placement.

1. Vedmid, N. (2014). Sanatorno-kurortnyi kompleks yak systemnyi ob'iekt naukovoho piznannia [Health-and-resort complex as a system object of scientific knowledge]. Zbirnyk naukovykh pratsCherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky. - Collection of scientific works of Cherkasy State Technological University. Series: Economic Sciences, 36(1.2). pp. 43-51.
2. Mazaraki, A.A., & Vedmid, N.I. (2013). Sanatorno-kurortni ta ozdorovchi pidpryiemstva: strukturni parametry rozvytku [Health-resort and health-improving enterprises: structural parameters of development]. Ekonomika rozvytku. - Economics of development, 3. pp. 51-55.
3. Vedmid, N. (2012). Metodolohichni osnovy typizatsii sub'iektiv sanatorno-kurortnoi diialnosti [Methodological bases of typification of health-resort activity subjects]. Visnyk KNTEU. - Bulletin of the KNTEU, 6. pp. 72-83.
4. Karyi, O. I. & Trach, O. Yu. (2011). Imidzh, brend ta reputatsiia: yikh vzaiemozv'iazok i vplyv na rozvytok terytorii, orhanizatsii ta okremykh osib [Image, brand and reputation: their interconnection and influence on the development of territories, organizations and individuals]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» «Lohistyka». - Bulletin of Lviv Polytechnic National University « Logistics», 706. pp. 182-187.
5. Halaz L. V. (2010). Mekhanizm udoskonalennia formuvannia trudovoho potentsialu pidpryiemstva [Mechanism for improving the formation of the labor potential of the enterprise]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky. - Bulletin of the Khmelnitsky National University. Economic sciences, 6. pp. 266-269. 6. Kramchenko L. I. (2007). Statystyka rynku tovariv i posluh [Market statistics of goods and services]. Lviv: Novyi Svit-2000. 296 p.
7. Chukhrai, N. I., Kulyniak, I. Ya., & Pryima, L. R. (2015). Otsiniuvannia rivnia resursnoho zabezpechennia rozvytku mashynobudivnykh pidpryiemstv Lvivshchyny [Assessment of the level of resource support for the development of machine-building enterprises in Lviv region]. Aktualni problemy ekonomiky: Naukovyi ekonomichnyi zhurnal. - Actual problems of economics: Scientific Economic Journal, 12 (174), K.: VNZ «Natsionalna akademiia upravlinnia», pp. 203-212.
8. Humeniuk, V. V. (2014). Tendentsii podatkovoho rehuliuvannia rynku sanatorno-kurortnykh posluh v Ukraini [Trends in tax regulation of health and resort services market in Ukraine]. Ekonomika rozvytku. - Economics of development, 3. pp. 18-24.
9. Kovalenko, N. (2015). Prohnozuvannia rozvytku sanatorno-kurortnoi diialnosti v Ukraini [Prediction of the development of health and resort activity in Ukraine]. Skhid. - East, 8. pp. 25-29.
10. Voitovych, S. Ya. (2014). Osoblyvosti doslidzhennia ta proiavu povedinky spozhyvachiv sanatorno-kurortnykh posluh [Features of research and behavior of consumers of health and resort services]. Torhivlia, komertsiia, pidpryiemnytstvo. - Trade, commerce, entrepreneurship, 17. pp. 75-78.
11. Zakon Ukrainy «Pro kurorty» [The Law of Ukraine «On Resorts»]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/.
12. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia Zahalnoho polozhennia pro sanatorno-kurortnyi zaklad» [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On Approval of the General Provisions on the Sanatorium and Resort»]. Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua.
13. Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy «Pro zatverdzhennia perelikiv zakladiv okhorony zdorovia, likarskykh, provizorskykh posad ta posad molodshykh spetsialistiv z farmatsevtychnoiu osvitoiu u zakladakh okhorony zdorovia» [Order of the Ministry of Health of Ukraine «On Approval of the Lists of Health Care Institutions, Medicines, Pharmacist Positions and Postgraduates with Pharmaceutical Education in Health CareInstitutions»]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua.
14. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy "Pro Kompleksnu prohramu sotsialno-ekonomichnoho rozvytku Velykoi Yalty yak kurortu zahalnoderzhavnoho znachennia" [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On Integrated Program of SocioEconomic Development of Great Yalta as a Resort of National Importance»]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua.
15. Nakaz Derzhstatu vid 14 hrud. 2011 r. № 345 [The order of the State Statistics Committee of December 14. 2011]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua.
16. Posluhy turystychni. Zasoby rozmishchuvannia. Zahalni vymohy: Natsionalnyi standart Ukrainy (DSTU 4268:2003) [Touristic services. Accommodation facilities. General requirements: National Standard of Ukraine]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua.
17. Posluhy turystychni. Zasoby rozmishchennia. Terminy ta vyznachennia: Natsionalnyi standart Ukrainy (DSTU 4527:2006) [Touristic services. Accommodation facilities. Terms and definitions: National Standard of Ukraine]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua.
18. Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorov'ia Zakon Ukrainy [Fundamentals of Ukrainian Health Legislation Law of Ukraine]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua.
19. Halkiv, L. I., & Kulyniak, I. Ya. (2017). Statystychne otsiniuvannia rozvytku turystychnoho biznesu v oblastiakh Zakhidnoi Ukrainy [Statistical evaluation of tourism business development in the regions of Western Ukraine]. Stratehichni napriamy rozvytku rekreatsii u turystychnii diialnosti ta yii vplyv na sotsialno-ekonomichnyi stan zakhidnoho rehionu Ukrainy - Strategic directions of development of recreation in tourism activity and its influence on the socio-economic status of the western region of Ukraine, Lviv: Rastr-7, pp. 59-94.