САНАТОРНО-КУРОРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: РИНОК ПОСЛУГ САНАТОРІЇВ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Національний університет "Львівська політехніка"

У статті розкрито сутність санаторно-курортного комплексу. Охарактеризовано специфіку суб’єктів санаторно-курортної діяльності у контексті їхньої зорієнтованості, приналежності, соціально-економічного ефекту, впливу на суміжні сфери, глобальної ролі, підпорядкованості.  Досліджено типологію суб’єктів санаторно-курортної діяльності у чинних нормативно-правових актах. Охарактеризовано відмінність підходів до виокремлення типів санаторно-курортних закладів низкою інституцій України. За даними статистичного бюлетеня «Колективні засоби розміщування» сформовано систему показників для оцінювання регіональних ринків послуг санаторіїв. Засобами кластерного аналізу здійснено систематизацію та ранжування регіонів України за станом розвитку ринку послуг санаторіїв у 2016 р. Доведено диспропорційність та асиметричність ринку послуг санаторіїв у регіональному вимірі

1. Ведмідь Н. (2014) Санаторно-курортний комплекс як системний об’єкт наукового пізнання.  Зб. наук. пр. Черкаського державного технологічного ун-ту. Сер. : Економічні  науки. 36(1.2). 43–51. 2. Мазаракі А. А. (2013) Санаторно-курортні та оздоровчі підприємства: структурні параметри розвитку. Економіка розвитку. № 3. 51–55. 3. Ведмідь Н. (2012) Методологічні основи типізації суб’єктів санаторно-курортної діяльності. Вісник КНТЕУ. № 6. 72–83. 4. Карий О. І. (2011) Імідж, бренд та репутація: їх взаємозв’язок і вплив на розвиток територій, організацій та окремих осіб. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 706. 182–187. 5. Галаз Л. В. (2010) Механізм удосконалення формування трудового потенціалу підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. № 6. 266–269. 6. Крамченко Л. І. (20007) Статистика ринку товарів і послуг: [навч. посібник].– 2–ге вид., виправл. та доп. Новий Світ–2000, 296 с. 7. Чухрай Н. І., Кулиняк І. Я., Прийма Л.Р. Оцінювання рівня ресурсного забезпечення розвитку машинобудівних підприємств Львівщини. Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», № 12 (174). 203–212. 8. Гуменюк В. В. (2014) Тенденції податкового регулювання ринку санаторно–курортних послуг в Україні. Економіка розвитку. № 3. 18–24. 9. Коваленко Н. (2015) Прогнозування розвитку санаторно–курортної діяльності в Україні. Схід. № 8. 25–29. 10. Войтович С.Я. (2014) Особливості дослідження та про яву поведінки споживачів санаторно-курортних послуг. Торгівля, комерція, підприємництво. 17. 75–78. 11. Про курорти : Закон України (із змін., внес. згідно із Законом № 3370–IV (3370–15) від 19 січ. 2006 р., ВВР, 2006, № 22, ст. 184) . Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/. 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2001 № 805 «Про затвердження Загального положення про санаторно-курортний заклад». Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua. 13. Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовт. 2002 р. № 385 Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua. 14. Про Комплексну програму соціальноекономічного розвитку Великої Ялти як курорту загальнодержавного значення. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2001 р. № 1206 Retrieved from: http:// http://zakon2.rada.gov.ua. 15. Наказ Держкомстату від 14 груд. 2011 р. № 345 Retrieved from : http://www.ukrstat.gov.ua. 16. Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги: Національний стандарт України ( ДСТУ 4268:2003) Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua. 17. Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення: Національний стандарт України (ДСТУ 4527:2006) Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua. 18. Основи законодавства України про охорону здоров’я Закон України (зі змін., внес. згідно із Законами № 5036–VI (5036–17) від 4 лип. 2012 р.) Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua. 19. Гальків Л. І., Кулиняк І. Я., Статистичне оцінювання розвитку туристичного бізнесу в областях Західної України. Стратегічні напрями розвитку рекреації у туристичній діяльності та її вплив на соціально-економічний стан західноо України: монографія.  172. 59–94.