ECONOMIC SUSTAINABILITY AS A PREREQUISITE FOR ENSURING THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

2021;
: 1-10
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University, Department of Management of Organizations

Purpose. The activities of enterprises and the prospects of reaching the planned performance indicators have greatly been complicated due to the significant real and potential threats to economic stability, and the outflow of investment in combination with the COVID-19 virus pandemic. Particularly relevant in the current situation, there is a problem of developing and applying in the practice of domestic enterprises such management approaches that would ensure sustainable and most efficient operation of economic entities in the current period, as well as form the potential for their innovative development in the future. It should be noted that the essence of indicators and criteria which reveal the economic stability of the enterprise to some extent are relative, that is caused by peculiarities of the enterprise, pace of development, a stage of the life cycle, and peculiarities of the strategy.

Design/methodology/approach. Methods of induction, deduction, and theoretical generalization were used to elucidate the essence of economic stability from the viewpoints of different authors. The authors have used observation, description, formalization, systematization and explanation methods to analyze the problems of choosing methodology of calculating the main indicators of enterprise stability.

Findings. Understanding the nature of economic stability and its provision in a changing environment requires the formation of an appropriate management system of economic stability, which should integrate different subsystems, such as financial, production, marketing, human resources, information, etc. In a broad sense, economic stability reflects the level of the enterprise development, the efficiency of the management system, internal organizational integration of its subsystems, adaptability to environmental changes, and others.

Originality/value. Prerequisites for improving the systematic framework for assessing the degree of economic stability of enterprises are considered. Possibilities of adapting methodical tools for assessing the economic stability of enterprises to modern conditions of the business entity functioning are offered. Peculiarities of ensuring the adaptability of the methodological approach to assessing the economic stability of enterprises have been studied. The authors have substantiated the efficiency of using the proposed list of indicators of the level of economic stability and formulated procedural approaches to the assessment process. Approaches to improving the economic sustainability of the object of study are suggested and analyzed. The authors have also been carried out a factor analytical research of the impact of projected changes on the systemic indicators of sustainability of the business entity, taking into account the trends of innovative development of the domestic socio-economic environment.

Practical implications. The proposed approach to assessing the economic stability of the enterprise provides greater objectivity of the results in a transformational environment of the entity. The substantiated procedure of realization of the assessment methodical approach, in the context of which economic stability components have been defined, allows making well-timed and effective decisions.

1. Andrushkiv B. M., Melʹnyk L. M., Pohaydak O. B., (2016) Innovatsiyni zasoby formuvannya kontseptsiyi otsinyuvannya staloho rozvytku u systemi: pidpryyemstvo - haluzʹ - rehion - derzhava (yevrointehratsiyni aspekty) [Innovative formation means of the sustainable development evaluation concept in the system of: company - industry - region - state (european integration aspects)], Ukrainian Journal of Applied Economics. Vol.2. №1. 6-17.
2. Arefʺyeva O. V., Horodyansʹka D. M. (2008) Ekonomichna stiykistʹ pidpryyemstva: sutnistʹ, skladovi ta zakhody z yiyi zabezpechennya [Economic stability of the enterprise: the essence, components and measures to ensure it.]. Actual problems of economics. 8. 83−90.
3. Vasilenko, A. V. (2005), Menedzhment ustoychivogo razvitiya predpriyatiy : monografiya [Management of sustainable development of enterprises: monograph], Centr uchebnoj lit-ry Kyiv, Ukraine.
4. Galko, L. R. (2010). Zabezpechennia ta pidtrymka ekonomichnoi stiikosti promyslovoho pidpryiemstva [Providing and support of economic firmness of industrial enterprise]. Odessa.
5. Hembarska N.Ye., Danylkiv Kh.P., Kvasnii L.G (2021) Upravlinnya finansovoyu stiykistyu pidpryyemstva ta yoho osoblyvosti u sferi maloho restorannoho biznesu [Management of financial sustainability of the enterprise and its features in the field of small restaurant business]. Journal of Lviv Polytechnic National University. Series of Economics and Management Issues 1(70).1-14. DOI: https://doi.org/10.23939/semi2021.01.001
6. Hlushko, O. V. (2013) Metodychni osnovy otsinyuvannya ekonomichnoyi stiykosti pidpryyemstv. [Methodical bases of estimation of economic stability of the enterprises] Ekonomichnyy analiz : zb. nauk. pratsʹ. Ternopilʹ : Vydavnycho-polihrafichnyy tsentr TNEU "Ekonomichna dumka". Tom 13. 281-287.
7. Ivanov, V. L. (2010). Upravlinnia ekonomichnoiu stiikistiu promyslovyh pidpryiemstv [Management economic stability of industrial enterprises]: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya doktor ekon. nauk: spets. 08.00.04 "Ekonomika ta upravlinnya pidpryyemstvamy" (za vydamy ekonomichnoyi diyalʹnosti). Lugansk. 36 p.
8. Kalinescu T. V., Shvedchikov O. A. (2013) Zabezpechennya staloho rozvytku promyslovykh pidpryyemstv z vykorystannyam refleksyvnoho pidkhodu [Providing of Sustainable Development of Industrial Enterprises Using Reflexive Approach] Innovative Economics. No. 1. P. 73-77.
9. Kindratska G.I., (2014) Stiykistʹ pidpryyemstva: dialektyka statyky i dynamiky [Sustainability of the enterprise: dialectics statics and dynamics], Management and Entrepreneurship in Ukraine: Stages of Development and Development Issues. Lviv. No. 797. 235-241
10. Kovalchuk N. O., Rusnak T. V. (2016) Finansova stiykistʹ vitchyznyanykh pidpryyemstv yak peredumova yikh stabilʹnoho funktsionuvannya. [Financial stability of domestic enterprises as a prerequisite for their stable functioning] Hlobalʹni ta natsionalʹni problemy ekonomiky. V. 11. 368-371.
11. Rachynska H. V. (2018) Problemni finansovi aspekty v biznes-planuvanni. [Problematic financial aspects in business planning] Market infrastructure. 25. 419-425. URL: http:// www.market-infr.od.ua/journals/2018/25_2018_ukr/72.pdf
12. Rachynskyy O.V.(2019) Definitsiya naukovykh pohlyadiv shchodo ponyattya "finansova stiykistʹ pidpryyemstva. [Definition of scientific views on the concept of "financial stability of the enterprise"] Visnyk Khmelʹnytsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. 2. 220-223. URL : http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/8020/1/1 7.pdf
13. Savchenko M. (2019) Development of categorical basis «economic sustainability». Galician economic journal (Tern.), vol. 57, no 2, pp. 5-17. https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.02.005
14. Strishenets O. M. (2018) Analitychnyy ohlyad finansovoyi stiykosti pidpryyemstva. [Analytical review of financial stability of the enterprise] Economic journal of Lesia Ukrainka Eastern European National University No3. 58-65. https://doi.org/10.29038/2411-4014-2018-03-58-65
15. Tarasyuk H. M., Protasova L. V., (2016) Otsinka rozvytku pidpryyemstva: teoretyko-metodychni ta evrystychni aspekty [Assessment of enterprise development: theoretical and practical aspects], Scientific Works of NUFT, 3(22), 132-139.
16. Timoshik N. S., Shimich I. G. (2017) Otsinka rezulʹtativ makroseredovyshcha ta dilovoyi aktyvnosti pidpryyemstv, [Evaluation of the results of the macro environment and business activity of enterprises] Trends in the development of marketing in the conditions of economic transformations: a monograph, FOP Shpak VB, 2017, p. 205-214.17.
17. Tupkalo V. M. (2019) Biznes-stiykistʹ vyrobnychoho pidpryyemstva: kontseptsiya ta mekhanizm zabezpechennya [Business-stability of manufacturing company: concept and mechanism of supply] Ekonomichnyy visnyk Natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu Ukrayiny "Kyyivsʹkyy politekhnichnyy instytut". [Economic bulletin of National technical university of Ukraine «Kyiv polytechnic institute»]. 251-259 URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2019_16_29.
18. Shatunova, T. O. (2010) Diahnostyka ekonomichnoi stiikosti mashynobudivnoho pidpryiemstva [Diagnostics of machine-building enterprise economical stability]. Lugansk.
19. Shevchuk O. A. (2019) Osnovni pryntsypy zabezpechennya dynamichnoyi stiykosti rozvytku pidpryyemstv na zasadakh biznes-liderstva. [Basic principles of supporting the same stability of development of enterprises on the basis of business leadership] Economic bulletin of National technical university of Ukraine «Kyiv polytechnic institute» [Economic bulletin of National technical university of Ukraine «Kyiv polytechnic institute»]. 16. 260-269. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2019_16_30.
20. Yurii E.A., Berbeka l.A. (2017) Doslidzhennya finansovoyi stiykosti v systemi otsinky finansovoho stanu pidpryyemstva. [Research of financial firmness in the system of assessing the financial position of enterprise] «Young Scientist» 10(50). 1112-1117. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_10_252.
21. The official website of the company Kormotekh. URL: http://kormotech.com.