ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра менеджменту організацій

Досліджено сутність і складові економічної стійкості підприємства та основні підходи до розгляду цієї категорії. Розглянуто передумови удосконалення систематичних засад для оцінювання ступеня економічної стійкості підприємств. Вивчено можливості адаптації переліку критеріїв визначеного методичного підходу до оцінювання економічної стійкості підприємства у сучасних умовах функціонування суб’єкта господарювання та проаналізовано особливості їх забезпечення. Обґрунтовано ефективність використання визначених критеріїв рівня економічної стійкості та послідовності реалізації процесу оцінювання. Запропоновано й обґрунтовано підходи до підвищення економічної стійкості об’єкта дослідження. Виконано факторне аналітичне дослідження впливу прогнозованих змін на систему показників стійкості суб’єкта господарювання із урахуванням тенденцій інноваційного розвитку вітчизняного суспільно-економічного середовища. 

1. Андрушків Б. М., Мельник Л. М., Погайдак О. Б. (2016). Інноваційні засоби формування концепції оцінювання сталого розвитку у системі: підприємство – галузь – регіон – держава (євроінтеграційні аспекти). Український журнал прикладної економіки, Т. 1, № 2, С. 6–17.

2. Ареф’єва О. В., Городянська Д. М. (2008). Економічна стійкість підприємства: сутність, складові та заходи з її забезпечення. Актуальні проблеми економіки, № 8, С. 83−90.

3. Василенко А. В. (2005). Менеджмент сталого розвитку підприємств: монографія. К.: Центр навчальної літератури, 648 с.

4. Галько Л. Р. (2010). Забезпечення та підтримка економічної стійкості промислового підприємства: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами” (за видами економічної діяльності). Одеса, 20 с.

5. Гембарська Н. Є., Данилків Х. П., Квасній Л. Г. (2021). Управління фінансовою стійкістю підприємства та його особливості у сфері малого ресторанного бізнесу. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, серія “Проблеми економіки та управління”, № 1(70). С. 1–14.

6. Глушко О. В. (2013). Методичні основи оцінювання економічної стійкості підприємств. Економічний аналіз: зб. наук. праць. Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ “Економічна думка”, Т. 13. С. 281–287.

7. Іванов В. Л. (2010). Управління економічною стійкістю промислових підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ст. д-ра екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами” (за видами економічної діяльності). Луганськ, 36 с.

8. Калінеску Т. В., Шведчиков О. А. (2013). Забезпечення сталого розвитку промислових підприємств з використанням рефлексивного підходу. Інноваційна економіка, № 1, С. 73–77

9. Кіндрацька Г. І. (2014). Стійкість підприємства: діалектика статики і динаміки. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, серія “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”, № 797, С. 235–241.

10. Ковальчук Н. О., Руснак Т. В. (2016). Фінансова стійкість вітчизняних підприємств як передумова їх стабільного функціонування. Глобальні та національні проблеми економіки, Вип. 11, С. 368–371.

11. Рачинська Г. В. (2018). Проблемні фінансові аспекти в бізнес-плануванні. Інфраструктура ринку, № 25, С. 419–425. URL: http:// www.market-infr.od.ua/journals/2018/25_2018_ukr/72.pdf

12. Рачинський О. В. (2019). Дефініція наукових поглядів щодо поняття “фінансова стійкість підприємства. Вісник Хмельницького національного університету, No. 2, С. 220–223. URL: http:// elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/8020/1/1 7.pdf

13. Савченко М. (2019). Розвиток категоріального базису “економічна стійкість”. Галицький економічний вісник, ТНТУ, Т. 57, № 2, С. 5–17. 

14. Стрішенець О. М. (2018). Аналітичний огляд фінансової стійкості підприємства. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, №. 3, С. 58–65. URL: https:// echas.vnu.edu.ua/index.php/ech as/article/download/367/313/3

15. Тарасюк Г. М., Протасова Л. В. (2016). Оцінка розвитку підприємства: теоретико-методичні та евристичні аспекти. Наукові праці НУХТ, № 3, Т. 22, С. 132–139.

16. Тимошик Н. С., Шимич І. Г. (2017). Оцінка результатів макросередовища та ділової активності підприємств, Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій: монографія. ФОП Шпак В. Б, С. 205–214.

17. Тупкало В. М. (2019). Бізнес-стійкість виробничого підприємства: концепція та механізм забезпечення. Економічний вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, № 16, С. 251–259. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2019_16_29

18. Шатунова Т. О. (2010). Діагностика економічної стійкості машинобудівного підприємства: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами” (за видами економічної діяльності). Луганськ, 19 с.

19. Шевчук О. А. (2019). Основні принципи забезпечення динамічної стійкості розвитку підприємств на засадах бізнес-лідерства. Економічний вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, № 16, С. 260–269. URL: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2019_16_30 .

20. Юрій Е. О., Бербека Л. А. (2017). Дослідження фінансової стійкості в системі оцінки фінансового стану підприємства. Економічні науки. Молодий вчений, № 10 (50), С. 1112–1117. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_10_252.

21. Кормотех: офіційний сайт. URL: http://kormotech.com.